Zamówienia publiczne i PPP

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Spory sądowe i arbitrażowe

Prawo ochrony konkurencji

Korporacyjne

Obsługa inwestycji i Nieruchomości

AKTUALNOŚCI

2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
X

sierpień

2022

Tomasz Skoczyński powołany na Mediatora i Koncyliatora Stałego Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP

Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej powołał mec. Tomasza Skoczyńskiego na Mediatora Stałego i Koncyliatora Stałego Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP drugiej kadencji. To duże wyróżnienia dla wspólnika Kancelarii SKP i możliwość dalszego praktycznego wspierania idei mediacji.

sierpień

2022

Konkurent klienta Kancelarii SKP wykluczony z postępowania wyrokiem KIO

KIO wskutek odwołania złożonego przez Kancelarię SKP nakazała zamawiającemu wykluczenie konkurenta klienta Kancelarii SKP oraz odrzucenie jego oferty. Konkurencyjny wykonawca po zapoznaniu się z dowodami złożonymi przez Kancelarię SKP na etapie postępowania odwoławczego przyznał, że doszło do podania w jego ofercie nieprawdziwych informacji, dokonał jednakże tzw. samooczyszczenia i dowodził, wspierając się orzeczeniami KIO i TSUE, że jest to dopuszczalne i umożliwia mu dalszego ubieganie się o to zamówienia. KIO jednakże podzieliła tezy prezentowane przez Kancelarię SKP i uznała, że jest to działanie spóźnione. Powyższy wyrok otwiera klientowi z branży projektowej możliwość pozyskania zamówienia na kilkadziesiąt milionów złotych, pomimo tego, że pierwotnie jego oferta klasyfikowana była na 4 miejscu. Sprawę prowadzili radcy prawny Tomasz Skoczyński oraz Jerzy Goluch.

sierpień

2022

Prawomocne orzeczenie Sądu Apelacyjnego w sprawie zobowiązania gminy nabycia własności urządzeń kanalizacyjnych

Klient realizując przedsięwzięcie deweloperskie zmuszony był wybudować z własnych środków fragment sieci kanalizacyjnej. Pomiędzy klientem, a gminą powstał spór dotyczący przejęcia przez gminę wybudowanej części sieci. Kancelaria SKP reprezentowała klienta w sprawie dotyczącej zobowiązania gminy do złożenia oświadczenia woli, którego treścią miało być przeniesienie na podstawie art. 49 § 2 k.c. własności urządzeń kanalizacyjnych. Zarówno Sąd Okręgowy jak i Sąd Apelacyjny przyznały racje klientowi Kancelarii SKP zobowiązując gminę do przejęcia wybudowanych przez klienta urządzeń kanalizacyjnych za określone w wyroku wynagrodzenie. Sprawę prowadził radca prawny Filip Kolańczyk.

sierpień

2022

Przekształcenie Kancelarii SKP

Z dniem 1 sierpnia 2022 r. Kancelaria SKP, działająca dotychczas jako spółka partnerska, przekształciła się w spółkę komandytowo- akcyjną, zmieniając jednocześnie nazwę na SKP Skoczyński Kolańczyk Rudnicka Kancelaria Prawna S.K.A. Pozostałe dane identyfikacyjne nie uległy zmianie. Przekształcenie to efekt nie tylko zmian otoczenia gospodarczego, ale i przyjęcie takiej struktury, która umożliwi szersze awanse dla najbardziej doświadczonych prawników Kancelarii SKP.

sierpień

2022

Nowi wspólnicy Kancelarii

Z przyjemnością zawiadamiamy, że od 1 sierpnia 2022 r. do grona wspólników Kancelarii dołączyły nowe wspólniczki: radca prawny Iwona Ligęcka i adwokat Agnieszka Śródecka. Iwona Ligęcka specjalizuje się z doradztwie z zakresu prawa zamówień publicznych, a Agnieszka Śródecka w obsłudze kontraktów infrastrukturalnych. Serdecznie gratulujemy obu Paniom awansu.

lipiec

2022

Aneks terminowy związany ze skutkami pandemii Covid-19

Klient Kancelarii SKP (wykonawca inwestycji) zawarł aneks terminowy dotyczący realizacji inwestycji typu EPC dla jednej z największych polskich spółek z branży paliwowej. Wartość kontraktu wynosi ponad 700 mln zł. Podstawą do zawarcia aneksu były okoliczności związane z pandemią COVID-19. Kancelaria SKP we współpracy z zespołem biegłych brała udział w przygotowaniu materiałów źródłowych szczegółowo wskazujących na powiązania i skutki pomiędzy pandemią COVID-19, a brakiem możliwości terminowego wykonania zobowiązań wobec Inwestora. Ze strony Kancelarii SKP klientowi doradzali wspólnik Tomasz Skoczyński i adwokat Agnieszka Śródecka.

czerwiec

2022

Korzystne orzeczenie KIO

Kancelaria SKP reprezentowała przed Krajową Izbą Odwoławczą Skarb Państwa w sprawie dotyczącej odwołania złożone przez z jednego z wykonawców. KIO podzieliła stanowisko zamawiającego i oddaliła odwołanie. Pełnomocnik klienta był partner Filip Kolańczyk.

maj

2022

Wygrane odwołanie

Kancelaria SKP reprezentowała klienta w sprawie dotyczącej kwestii spełnienia warunku ubiegania się o zamówienie. Zamawiający wykluczył klienta kancelarii uznając, że nie wykazał się on spełnieniem warunku doświadczenia, albowiem choć wykonał referencyjny obiekt to jednak nie doszło do pełnego wykonanie całej umowy, a tym samym odbioru końcowego, co nie pozwala na uznanie zamówienia za należyte wykonanie. Kancelaria SKP składając odwołanie argumentowała, że klient wykonał dany obiekt, a zamawiający przejmując go eksploatacji, potwierdził jego należyte wykonanie, a ponadto, że brak jest podstawy do identyfikowania wykonania danego obiektu z wykonaniem całej umowy, na podstawie, której obiekt ten był realizowany. KIO podzieliła stanowisko Kancelarii SKP nakazując wybór oferty klienta. Sprawę prowadzili radcy prawni Tomasz Skoczyński i Jerzy Goluch.

maj

2022

15 lecie klienta Kancelarii SKP

W maju swe 15 lecie świętował jeden z kluczowych klientów Kancelarii SKP będący zdecydowanym liderem na rynku polskim w branży technologii bezwykopowej renowacji sieci wod-kan. Prawnicy Kancelarii SKP wspierają tego klienta od praktycznie początków jego działalności w każdej sferze jego działalności nie wyłączając doradztwa korporacyjnego, przejęć i akwizycji, w dziedzinie zamówień publicznych oraz reprezentacji przed sądami. Klientowi życzymy kolejnych 15 lat owocnej działalności, także na innych rynkach niż polski.

kwiecień

2022

Wsparcie w kontrakcie z branży kolejowej

Kancelaria SKP rozpoczęła stałą współpracę z klientem w zakresie doradztwa prawnego dotyczącego wykonania kontraktu z branży infrastruktury kolejowej. Wartość kontraktu przypadająca na klienta to ponad 721 mln zł, a wartość całego zamówienia (wspólnie z pozostałymi konsorcjantami) opiewa na ponad 3 mld zł.

marzec

2022

Kancelaria SKP partnerem Konferencji SIDIR

W dniach 16-17 marca br. odbyła się organizowana przez SIDiR konferencja, której tematem była „Analiza ryzyk związanych z realizacją zamówień w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zarządzanie ryzykami i roszczeniami w kontraktach budowlanych”. Konferencja odbyła się pod patronatem Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) i miała formę wydarzenia on-line. Oficjalnym partnerem Konferencji była Kancelaria SKP. Konferencja spotkała się z dużym odzewem ze strony rynku i to zarówno przedstawicieli wykonawców, jak i zamawiających, a udział w niej wzięło blisko 1.000 osób. Mecenas Tomasz Skoczyński uczestniczył w konferencji zarówno jako jeden z jej organizatorów, ale także jako uczestnik panelu pt. Klauzule zakazane w umowach na projektowanie i nadzór oraz o roboty budowlane w zamówieniach publicznych. Więcej na temat konferencji na https://sidir.pl/konferencje/ix-konferencja-sidir-analiza-ryzyk-zwiazanych-z-realizacja-zamowien-w-swietle-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-oraz-zarzadzanie-ryzykami-i-roszczeniami-w-kontraktach-budowlanych/.

marzec

2022

Sprawa w TSUE

Kancelaria SKP reprezentowała jednostkę Skarbu Państwa w postępowaniu toczącym się przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie pytania prejudycjalnego skierowanego przez Krajową Izbę Odwoławczą. Sprawa dotyczyła interpretacji przepisów dyrektyw unijnych oraz przepisów Prawa zamówień publicznych w zakresie tajemnicy przedsiębiorstwa oraz kryteriów pozacenowych. Klienta reprezentował radca prawny Tomasz Skoczyński

luty

2022

Forum Zamówień Publicznych

Radca prawny Tomasz Skoczyński był prelegentem podczas IV Forum Zamówień Publicznych dla Wykonawców podczas, którego omówiona została tematyka czynów nieuczciwej konkurencji w zamówieniach publicznych.

luty

2022

Skarga od wyroku KIO oddalona

Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił skargę wykonawcy od wyroku KIO w sprawie dotyczącej odrzucenia oferty wykonawcy z uwagi na sprzeczność oferty z treścią specyfikacji.
Kancelaria SKP reprezentowała Zamawiającego, który odrzucił ofertę wykonawcy, z uwagi na fakt, że jego urządzenie nie uzyskało w trakcie testów określonych wyników. Zarówno KIO jak i Sąd Okręgowy stwierdziły, że postępowanie zamawiającego było prawidłowe i zgodne z prawem. Sprawę ze strony Kancelarii SKP prowadził partner Filip Kolańczyk.

styczeń

2022

SO zmienia wyrok KIO

Kancelaria SKP uzyskała dla swojego klienta z branży projektowej korzystny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie zmieniający wcześniejsze niekorzystne orzeczenie KIO. KIO w wyroku uznała, że klient Kancelarii błędnie wypełniając JEDZ wprowadził zamawiającego w błąd, wskutek czego powinien zostać wykluczony z postępowania. Kancelaria SKP złożyła skargę na ten wyrok argumentując, że nie każda informacja podana w JEDZ, która jest niezgodna ze stanem faktycznym powinna być traktowana jako wprowadzenie w błąd zamawiającego i musi skutkować wykluczeniem wykonawcy z postępowania. SO w Warszawie podzielił stanowisko Kancelarii SKP i zmienił wyrok KIO. Sprawę prowadził parter Tomasz Skoczyński.

grudzień

2021

Korzystne orzeczenie KIO

Kancelaria SKP reprezentowała przed Krajową Izbą Odwoławczą koreańskiego producenta i dostawcę technologii dla sektora energetycznego. Korzystny wyrok KIO pozwolił klientowi na zawarcie umowy z jednym z wiodących polskich przedsiębiorstw energetycznych. Pełnomocnikami klienta byli partner Tomasz Skoczyński oraz radca prawny Agnieszka Środecka.

listopad

2021

Konferencja SIDIR

W dniach 24-25 listopada odbyła się organizowana przez SIDiR konferencja, której tematem były „Alternatywne metody rozstrzygania sporów (ADR) w budownictwie. Strategie dochodzenia do ugód”. Partnerem merytorycznym konferencji była Prokuratoria Generalna SP, a wśród prelegentów byli m.in. Prezes i Wiceprezes Prokuratorii Generalnej. W konferencji zdalnie udział wzięło blisko 1.000 osób. Mecenas Tomasz Skoczyński uczestniczył w konferencji zarówno jako jeden z jej organizatorów, ale także jako moderator jednego z panelu oraz współprowadzący wspólnie z Wiceprezesem PG inny panel. Więcej na temat konferencji na https://sidir.pl/konferencje/viii-konferencja-sidir-alternatywne-metody-rozstrzygania-sporow-adr-w-budownictwie-strategie-i-sposoby-dochodzenia-do-ugod/

październik

2021

VI Kongres Prawa Budowlanego

Partner Kancelarii SKP doradca restrukturyzacyjny Joanna Rudnicka była uczestnikiem VI Kongresu Prawa Budowlanego. Mecenas Joanna Rudnicka jako prelegent przedstawiła uczestnikom Kongresu kwestie związane z przyspieszonym postępowaniem o zatwierdzenie układu, ze szczególnym uwzględnieniem problemów i zagadnień związanych z branżą budowlaną.

maj

2021

Zatwierdzenie przez sąd restrukturyzacji 

Sąd restrukturyzacyjny zatwierdził układ zawarty z wierzycielami przez dłużnika działającego w branży wykonawstwa dla sektora energetycznego. Radca prawny Tomasz Skoczyński działając jako doradca restrukturyzacyjny doradzał dłużnikowi oraz pełnił w postępowaniu funkcję nadzorcy układu. Postępowanie restrukturyzacyjne prowadzonego było w trybie uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu. Samo postępowanie było bardzo skomplikowane, albowiem kwota zobowiązań objętych układem przekraczała 22 mln zł, a dłużnik miał ponad 150 wierzycieli, pogrupowanych w 7 różnych kategoriach interesów, Pomimo tego udało się doprowadzić do skutecznego przegłosowania propozycji układowych i zatwierdzenia zawartego układu przez Sąd Rejonowy w Gliwicach.

kwiecień

2021

Proces optymalizacji struktury organizacyjnej grupy kapitałowej

Sukcesem zakończył się trwający 20 miesięcy proces optymalizacji struktury organizacyjnej grupy kapitałowej działającej w branży budowlanej. Proces obejmował szereg przekształceń, podziałów i połączeń spółek kapitałowych a także dzierżawy przedsiębiorstwa i zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Wdrożenie działań reorganizacyjnych było poprzedzone przygotowaniem przez Kancelarię SKP memorandum, długoterminowego planu działania a także oceną skutków podatkowych i ewentualnych ryzyk prawnych.

Sprawę ze strony Kancelarii SKP prowadziła partner Joanna Rudnicka.  

marzec

2021

Konferencja SIDIR pt. Roszczenia związane z Covid-19 w budownictwie. Strategie i sposoby dochodzenia roszczeń w rzeczywistości covidowej

W dniach 10-11 marca br. odbyła się organizowana przez SIDiR i Sąd Arbitrażowy przy SIDiR konferencja, której tematem przewodnim był wpływ pandemii na przebieg procesu inwestycyjnego. Tym razem konferencja miała formę wydarzenia on-line, z użyciem profesjonalnego studia nagrań w Krakowie. Organizatorzy jak i licznie zaproszeni eksperci omawiali nie tylko wpływ samej pandemii na proces inwestycyjny, ale także sposoby dochodzenia związanych z tym roszczeń, jak i strategie obrony przeciwko nim. Konferencja spotkała się z dużym odzewem ze strony rynku i to zarówno przedstawicieli wykonawców, jak i zamawiających, a udział w niej wzięło blisko 1.000 osób. Mecenas Tomasz Skoczyński uczestniczył w konferencji zarówno jako jeden z jej organizatorów, ale także jako moderator kilku paneli dyskusyjnych. Więcej na temat konferencji na https://konferencja.sidir.pl, https://inzynieria.com/budownictwo/wiadomosci/60621,pandemia-covid-19-w-budownictwie-jak-dochodzic-roszczen,mediacja-zamiast-sadu-to-mozliwe oraz https://www.youtube.com/watch?v=6P_QNhj1kic.

2021

Wygrana w KIO

Zamawiający w formularzy technicznym określił wymagania dla przedmiotu dostawy. Po założeniu oferty, zamawiający odrzucił ofertę wykonawcy, z uwagi na brak spełnienia łącznego parametrów określonych w formularzu technicznym. KIO podzieliła stanowisko wykonawcy reprezentowanego przez Kancelarię SKP, że w sytuacji braku wyraźnego postanowienia specyfikacji, zamawiający nie może żądać ich łącznego spełnienia.  Sprawę ze strony Kancelarii SKP prowadzili partner Filip Kolańczyk.   

luty

2021

Reprezentacja Zamawiającego w KIO

Sprawa dotyczyła przetargu na przebudowę prestiżowej i zabytkowej części w Poznaniu. Wykonawca zakwestionował postawione przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria oceny ofert, uznając je za nieproporcjonalne i ograniczające konkurencje. KIO oddaliła odwołanie uznając, że zamawiający, w świetle charakteru przedmiotu umowy oraz skomplikowanego zakresu robót był uprawniony do postawienia takich wymagań. Pełnomocnikiem zamawiającego był radca prawny Filip Kolańczyk.

styczeń

2021

Kolejna wygrana przed sądem w sprawie skargi od wyroku KIO

Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił skargę wykonawcy od wyroku KIO w sprawie odrzucenia oferty wykonawcy z uwagi na rażąco niską cenę. Tym samym jest to kolejna wygrana zamawiającego reprezentowanego m.in. przez Kancelarie SKP w sprawie skargi od wyroku KIO. Sprawę ze strony Kancelarii SKP prowadzili partner Filip Kolańczyk.   

styczeń

2021

Uchylone postanowienie o wstrzymaniu wykonania decyzji środowiskowej

Na skutek złożonego przez Kancelarie SKP zażalenia, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska uchylił postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wstrzymaniu wykonania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, uwzględniając zarzuty poniesione w zażaleniu. Sprawę prowadził partner Filip Kolańczyk.

styczeń

2021

Pięć pozytywnych rozstrzygnięć w sprawach odwoławczych

Po pozytywnym zakończeniu 2020 r. równie udany początek 2021 r. W sprawach prowadzonych przez Kancelarię SKP uwzględnione zostały przez KIO 3 odwołania złożone przez naszych klientów, 1 odwołanie uwzględnione przez zamawiającego, a 1 odwołanie skierowane przeciwko klientowi zostało oddalone. Wynik 5:0 jest dla nas niezwykle satysfakcjonujący i motywuje nas do dalszej pracy. Przy ww. sprawach klientów reprezentowali radcy prawni Tomasz Skoczyński i Iwona Ligęcka.

grudzień

2020

Ryzyko zmian kursowych obciąża wykonawcę

Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił skargę wykonawcy od wyroku KIO, w którym Izba odrzuciła ofertę z uwagi na niezabezpieczenie jej wadium. W tej sprawie wykonawca złożył wadium w postaci gwarancji bankowej wystawionej w walucie EUR. Zamawiający w toku badania ofert ustalił, że w trakcie terminu związania ofertą na skutek zmiany kursu EUR, suma gwarancyjna była niższa niż wskazana w SIWZ. Na tej podstawie zamawiający reprezentowany m.in. przez Kancelarię SKP odrzucił ofertę tego wykonawcy. KIO oraz Sąd Okręgowy podzieliły stanowisko zamawiającego uznając zarzuty wykonawcy za nieuzasadnione. Sprawę ze strony Kancelarii SKP prowadzili partner Filip Kolańczyk.    

grudzień

2020

Polski Teatr Tańca ma nową siedzibę

Po wielu latach starań Polski Teatr Tańca w końcu doczekał się nowej siedziby przy ul. Taczaka 8 w Poznaniu. Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu niezapomnianych chwil w nowym miejscu. Kancelaria SKP reprezentowała zamawiającego na etapie przygotowania przetargu oraz realizacji robót budowlanych. Przy obsłudze tej inwestycji Kancelarię SKP reprezentował partner Filip Kolańczyk.  

grudzień

2020

KIO uwzględnia odwołanie klienta Kancelarii SKP

2020 rok zakończony sukcesem w KIO. Izba uwzględniła w całości odwołanie klienta Kancelarii SKP z branży informatycznej i nakazała zamawiającemu (ministerstwo) wykluczenie wybranego wcześniej wykonawcy ze względu na podanie nieprawdziwych informacji, niespełnienie warunków ubiegania się o zamówienie, a ponadto nakazała odrzucenie oferty ze względu na rażąco niską cenę i odtajnienie bezprawnie zastrzeżonych dokumentów. Sprawę prowadzili partner Tomasz Skoczyński i radca prawny Iwona Ligęcka.

listopad

2020

Doradztwo prawne dla wykonawcy Baltic Pipe

Kancelaria SKP doradzać będzie przez kolejne 24 miesiące jednemu z wykonawców strategicznej dla Polski inwestycji jaką jest projekt Baltic Pipe. Doradztwo Kancelarii dotyczyć będzie wszelkich aspektów prawnych realizowanego przez klienta kontraktu. Wartość kontraktu przekracza 300 mln zł. Za obsługę kontraktu odpowiedzialni są partner Tomasz Skoczyński i adw. Agnieszka Środecka.

październik

2020

Uszkodzenie na budowie nie zawsze wiąże się z odpowiedzialnością wykonawcy

Sąd Rejonowy w Poznaniu oddalił powództwo przeciwko wykonawcy reprezentowanemu przez Kancelarię SKP w sprawie o zapłatę za uszkodzenia przewodu energetycznego w trakcie pracy koparki. Sąd podzielił stanowisko prawników Kancelarii SKP o braku możliwości przypisania odpowiedzialności takiemu wykonawcy. Sprawę prowadzili partner Filip Kolańczyk oraz radca prawny Agata Kowalska. 

wrzesień

2020

Doradztwo przy zakupie nieruchomości

Kancelaria SKP doradzała przy czynnościach związanych z przygotowaniem transakcji zakupu nieruchomości. Czynności te polegały m.in. na analizie umów, przygotowaniu koncepcji nabycia udziałów w spółkach inwestycyjnych oraz udziale w negocjacjach. Wartość transakcji wynosi ponad 30 mln zł. Sprawę prowadził partner Filip Kolańczyk.

sierpień

2020

Obsługa prawna zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Kancelaria SKP doradzała spółce giełdowej w przygotowaniu i realizacji transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP). ZCP obejmowało swym zakresem m.in. cały dział realizacji kontraktów. Transakcja miała na celu, oprócz samego przejęcia przez nabywcę aktywów umożliwiających realizację robót, także skutkować możliwością posługiwania się całym know-how oraz legitymowania się doświadczeniem dotychczasowego właściciela ZCP w taki sposób, aby na tej bazie umożliwić nabywcy ubieganie się o zamówienia publiczne z wykorzystaniem referencji wystawionych dla zbywcy ZCP. Obsługa prawna tego projektu realizowana była pod kierownictwem partnera Tomasza Skoczyńskiego.

lipiec

2020

Pomoc przy wyjaśnieniach w trakcie kontroli

WRPO przeprowadziło kontrolę postępowań prowadzonych przez zamawiającego publicznego, będącego klientem Kancelarii SKP. Kancelaria SKP brała udział w przygotowywaniu wyjaśnień dla WRPO. Sprawę prowadził partner Filip Kolańczyk.

czerwiec

2020

Reprezentacja klienta z branży hydrotechnicznej

Kancelaria SKP skutecznie reprezentowała klienta z branży hydrotechnicznej (regulacja rzek i budowa zabezpieczeń brzegów). To kolejna branża, której dotyczy obsługa prawna świadczona przez Kancelarię SKP. Dzięki wygranej sprawie przed KIO nasz klient będzie mógł realizować kontrakt dofinansowany ze środków unijnych, a sam projekt ten to kolejne z działań, które z jednej strony mają charakter proekologiczny dla samej rzeki, a z drugiej strony uatrakcyjniają tereny nadwarciańskie dla mieszkańców Poznania. Dla nas udział w tym projekcie to ogromna satysfakcja udziału w przywracaniu Warty Poznaniowi. Sprawę prowadził partner Tomasz Skoczyński.

maj

2020

Realizacja inwestycji budowy Mostu Lecha w Poznaniu

W maju podpisany został protokół odbioru końcowego dotyczący inwestycji związanej z budową Mostu Lecha w Poznaniu. Jest to bardzo istotna inwestycja komunikacyjna dla Poznania. Wartość inwestycji przekroczyła 50 mln zł. Kancelaria SKP reprezentowała zamawiającego w procesie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i na etapie całej realizacji robót budowlanych. Sprawę prowadzili partner Filip Kolańczyk oraz radca prawny Olga Stiefel-Brzezińska.  

kwiecień

2020

Doradztwo w czasach COVID-19

Czas pandemii nie oznaczał dla Kancelarii SKP zwolnienia tempa pracy, a wręcz przeciwnie zwiększenie naszego zaangażowania w pomoc, której potrzebowali nasi klienci. Kancelaria SKP doradzała klientom m.in. w takich sprawach jak: pozyskanie pomocy w ramach różnego rodzaju „tarcz antykryzysowych”, doradztwo w zakresie możliwości prowadzenia działalności w ramach lockdown’u, przygotowanie różnego rodzaju roszczeń „covidowych” związanych z utrudnieniami w realizacji inwestycji, obrona klientów publicznych przed niezasadnymi roszczeniami związanymi z wystąpieniem pandemii i jej skutkami.

marzec

2020

Nowy klient Kancelarii SKP

Kancelaria SKP nawiązała współpracę z gminą będącą dużym zamawiającym publicznym. Współpraca dotyczy obsługi prawnej w zakresie zamówień publicznych i realizacji inwestycji. Za obsługę klienta odpowiedzialny będzie partner Filip Kolańczyk.

marzec

2020

Opinia prawna ws. możliwości podwyższenia wynagrodzenia

Kancelaria SKP przygotowała dla klienta, spółki działającej w obszarze sektora gospodarki komunalnej, kompleksową opinię prawną ws. możliwości dochodzenia podwyższenia wynagrodzenia wynikającego z umowy ws. zamówienia publicznego, w związku z istotną zmianą okoliczności (rebus sic stantibus). Przygotowanie opinii wymagało nie tylko doskonałej znajomości przepisów prawa i orzecznictwa, ale i otoczenia gospodarczego, w którym działa spółka. Opinia przygotowana została pod kierownictwem partnera Tomasza Skoczyńskiego.

luty

2020

Nowy klient Kancelarii SKP

Kancelaria SKP rozpoczyna współpracę z nowym klientem, polską spółką niemieckiego producenta wysokiej klasy elektrycznych urządzeń grzewczych. Producent ten działa od 1973 r., a jego cała grupa zatrudnia pond 8,5 tys. osób i generuje przychody na poziomie ok. 2 mld Euro. Za obsługę klienta odpowiedzialny będzie partner Joanna Rudnicka.

styczeń

2020

Doradztwo dla sektora gas & oil

Kancelaria SKP reprezentowała klienta w postępowaniu przed KIO ws. zamówienia w sprawie wykonania inwestycji o wartości blisko 125 mln zł. Rozstrzygnięcie KIO było korzystne dla klienta Kancelarii SKP i umożliwia podpisanie umowy z wykonawcą. Reprezentacja w tej sprawie wymagała dużej znajomości i doświadczenia w sektorze budownictwa gazowego, który jest jedną ze specjalizacji Kancelarii SKP. Prawnicy SKP mają blisko dwudziestoletnie doświadczenie pracy dla tego sektora, dla różnych klientów przy wielu inwestycjach, których jednostkowa wartość oscylowała od kilku milionów złotych do nawet dwóch miliardów złotych. Z ramienia Kancelarii SKP za doradztwo odpowiedzialny był partner Tomasz Skoczyński.

listopad

2019

Inwestycja w nadmorskie apartamenty

Kancelaria SKP doradzała klientowi ws. umowy inwestycyjnej o wielomilionowej wartości, a dotyczącej budowy apartamentów z przeznaczeniem na sprzedaż położonych nad Morzem Bałtyckim. Kancelaria SKP oprócz doradztwa w zakresie przygotowania umowy inwestycyjnej, umowy dwóch spółek celowych (SPV) przygotowała także całą koncepcję prawną inwestycji. Partnerem prowadzącym sprawę był radca prawny Tomasz Skoczyński.

październik

2019

Obsługa prawna projektu CANARD II

Kancelaria SKP wspólnie z inną kancelarią doradzać będzie zamawiającemu w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach projektu CANARD II. Projekt CANARD II finansowany jest ze środków europejskich i ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. W ramach tego projektu zakupione mają być fotoradary (przenośne oraz stacjonarne, w tym rejestrujące prędkość odcinkowo) i urządzenia rejestrujące przejechanie na czerwonym świetle oraz przez przejazdy kolejowe. Wszystkich naszych klientów, którzy w wyniku tego projektu dostaną mandaty z góry przepraszamy.

październik

2019

Dwa odwołania oddalone

Kancelaria SKP doradzała zamawiającemu w przygotowaniu i prowadzeniu postępowania na budowę pawilonu medycznego w Warszawie. W ramach doradztwa Kancelaria SKP przygotowała dokumentację przetargową, doradzała w ocenie złożonych ofert, a także reprezentowała zamawiającego w sprawie dwóch odwołań złożonych przez wykonawców, kwestionujących wybór ofert najkorzystniejszej. Oba odwołania zostały oddalone, co umożliwia klientowi zawarcie umowy na budowę nowego budynku. Wartość udzielonego zamówienia wynosi blisko 30 mln zł. Klientowi doradzał partner Tomasz Skoczyński wspierany przez partnera Filipa Kolańczyka.

wrzesień

2019

Rekordowa umowa klienta

Klient Kancelarii SKP podpisał największą w historii swej działalności umowę. Przedmiotem tej umowy jest obsługa informatyczna jednego z większych w Polsce systemów informatycznych. Od czasu złożenia ofert do podpisania umowy minął prawie rok, a w międzyczasie w sprawie złożono, aż siedem odwołań i dwie skargi na do Sądu Okręgowego na wyroki KIO. We wszystkich tych sprawach klienta reprezentowała Kancelaria SKP. Klient wg przyjętych kryteriów oceny ofert powinien być pierwotnie na 4 miejscu w klasyfikacji, a mimo to po wszystkich sprawach przed KIO i SO ostatecznie oferta ta została najwyżej sklasyfikowana. Klientowi gratulujemy i życzymy udanej realizacji umowy. Sprawę prowadził partner Tomasz Skoczyński.

wrzesień

2019

Business Run

Partnerzy i współpracownicy Kancelarii SKP po raz kolejny wzięli udział w charytatywnym biegu Business Run. Wszyscy dali z siebie wszystko, biegnąc bądź kibicując pozostałym. Cieszymy się, że mogliśmy brać udział w tym wydarzeniu i dołożyć swoją cegiełkę w szczytnym celu. W przyszłym roku znów pobiegniemy!

wrzesień

2019

Korekta dofinansowania

Kancelaria SKP uczestniczyła w przygotowaniu wyjaśnień dla jednostki kontrolującej, która stwierdziła uchybienia przy zawieraniu aneksu do umowy. Stwierdzenie tych uchybień groziło utratą wielomilionowego dofinansowania inwestycji. Na skutek złożonych wyjaśnień jednostka kontrolująca uznała, iż brak jest podstaw do nałożenia korekty finansowej. Sprawę prowadził partner Filip Kolańczyk.

sierpień

2019

Mont Blanc zdobyty!

Tomasz Skoczyński, partner Kancelarii SKP ukończył jeden z najtrudniejszych i najbardziej prestiżowych ultramaraton górski Ultra-Trail du Mont-Blanc. Ponad 170 km trasy ciągnącej się przez trzy kraje i ponad 10 km wzniesień pokonał w 43 godziny! Serdecznie gratulujemy tego ultrawyczynu.

sierpień

2019

Zawarcie ugody z wykonawcą

Kancelaria SKP reprezentowała zamawiającego publicznego w procesie o zapłatę kwoty ponad 8 mln zł z tytułu wykonania robót budowlanych z powództwa wykonawcy wybranego w przetargu w oparciu o przepisy Pzp. Po długim trwania procesu, sprawa skierowana została do mediacji, w wyniku której udało się osiągnąć porozumienie i zawrzeć ugodę na korzystnych warunkach dla klienta Kancelarii SKP. Sprawę prowadził partner Filip Kolańczyk.

sierpień

2019

Brak wykonania umowy a wynagrodzenie ryczałtowe

Ustalenie w umowie o roboty budowalne wynagrodzenia ryczałtowego nie gwarantuje wykonawcy jego otrzymania, w sytuacji niewykonania przez wykonawcę całości umowy. Takie stanowisko zajął Sąd Apelacyjny w Poznaniu, w sprawie prowadzonej przez Kancelarię SKP. Sąd I instancji zasądził od klienta Kancelarii SKP ponad milion złotych wynagrodzenia za rzekomo wykonane roboty budowalne. Na skutek apelacji złożonej przez Kancelarię SKP wyrok został zmieniony, a powództwo oddalone. Sprawę prowadził partner Filip Kolańczyk.

lipiec

2019

Nowa siedziba Kancelarii SKP

Od lipca 2019 r. biura kancelarii mieścić się będą w nowej siedzibie w Poznaniu przy ul. Pszennej 5b. Przeniesienie się do nowej siedziby związane jest z rozwojem Kancelarii SKP i potrzebą zapewnienia dodatkowych miejsc pracy oraz zwiększeniem komfortu obsługi naszych klientów.

czerwiec

2019

Konferencja „Przeszłość dla Przyszłości, 25 lat polskiego systemu zamówień publicznych”

Kancelaria SKP wraz z innymi kancelariami specjalizującymi się w prawie zamówień publicznych, a także wydawnictwem C.H. Beck była partnerem konferencji „Przeszłość dla przyszłości, 25 lat polskiego systemu zamówień publicznych”. Organizatorem konferencji było Wydawnictwo Publicus, wydawca najbardziej prestiżowego czasopisma zajmującego się prawem zamówień publicznych (Zamówienia Publiczne. Doradca) wraz z Grupą Doradczą Sienna, Katedrą Prawa Administracyjnego Uczelni Łazarskiego i Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Konsultantów Zamówień Publicznych. Patronat honorowy nad konferencją objął Prezes Urzędu Zamówień Publicznych p. Hubert Nowak.

Tomasz Skoczyński był jednym z panelistów tej konferencji w ramach panelu dotyczącego umów ws. zamówienia publicznego, przedstawił referat pt. „Przesłanki zmiany umowy ws. zamówienia publicznego”.

marzec

2019

Umowa na budowę obwodnicy zawarta

Klient Kancelarii SKP podpisał z wykonawcą kontrakt o wartości przekraczającej 300 mln zł, którego przedmiotem jest budowa obwodnicy miasta znajdująca się w ciągu drogi krajowej. Kancelaria SKP wspierała zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, doradzając m.in. w czynnościach oceny ofert oraz skutecznie reprezentując go w postępowaniu odwoławczym przed KIO. Sprawę prowadził partner Tomasz Skoczyński.

marzec

2019

Zawarcie umowy na utrzymanie i rozwój systemu informatycznego

Klient Kancelarii SKP, spółka informatyczna podpisała, kontrakt z centralnym organem administracji publicznej, dotyczący świadczenia usług utrzymania i rozwoju systemu informatycznego o wartości ponad 8 mln zł. Kancelaria SKP doradzała klientowi w całym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na etapie składania ofert, wyjaśnień do ofert, a także skutecznie reprezentowała klienta w dwóch postępowaniach odwoławczych przed KIO kwestionujących wybór klienta. Klientowi doradzali partnerzy Tomasz Skoczyński i Filip Kolańczyk.

luty

2019

Doradztwo przy transakcji nabycia nieruchomości

Zakończył się kilkumiesięczny proces zakupu nieruchomości, przy którym doradzali prawnicy Kancelarii SKP. W ramach przygotowania do transakcji Kancelaria SKP ujawniła wady prawne nieruchomości, następnie przedstawiła koncepcję konwalidacji i przeprowadziła czynności, które umożliwiły klientowi bezpieczne nabycie nieruchomości inwestycyjnej wolnej od ryzyk prawnych. Klientowi doradzała radca prawny Joanna Rudnicka.

luty

2019

Wygrana w KIO

Kancelaria SKP reprezentowała klienta z branży informatycznej w postępowaniu odwoławczym dotyczącym przetargu na dostawę oprogramowania. KIO uwzględniła odwołanie złożone przez Kancelarię SKP i nakazała zamawiającemu unieważnienie czynności odrzucenia oferty klienta Kancelarii SKP. Sprawę prowadził radca prawny Tomasz Skoczyński.

styczeń

2019

Audyt prawny

Kancelaria SKP na zlecenie potencjalnego nabywcy kontrolnego pakietu akcji, przeprowadziła kompleksowy audyt prawny spółki akcyjnej a na podstawie jego wyników wskazała istotne ryzyka transakcji. W konsekwencji prawnicy Kancelarii SKP opracowali alternatywny scenariusz przejęcia spółki, który minimalizuje ryzyka klienta po nabyciu spółki przy jednoczesnej optymalizacji założonych celów biznesowych. Audyt został przeprowadzony przez zespół radców prawnych Kancelarii SKP pod kierownictwem partnerów Filipa Kolańczyka i Joanny Rudnickiej.

styczeń

2019

Apelacja dotycząca wynagrodzenia podwykonawcy uwzględniona

Sąd Apelacyjny uwzględnił apelację złożoną przez Kancelarię SKP w imieniu klienta, który był podwykonawcą przy budowie jednej ze sztandarowych inwestycji Euro 2012. Sprawa dotyczyła odpowiedzialności solidarnej inwestora za zobowiązania generalnego wykonawcy wobec podwykonawcy. Sąd Apelacyjny podzielił pogląd Kancelarii SKP, że mimo zawarcia dwóch osobnych umów dotyczących dostawy i montażu, inwestor ponosi odpowiedzialność solidarną za zobowiązania wynikające z obu umów Sprawę prowadzili radcy prawni Filip Kolańczyk i Tomasz Skoczyński.

grudzień

2018

Cztery korzystne rozstrzygnięcia KIO

Kancelaria SKP doradzała klientowi z branży informatycznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego utrzymania i rozwoju systemu informatycznego oraz reprezentowała klienta w skomplikowanym postępowaniu przed KIO, w którym Izba rozstrzygała aż cztery złożone odwołania. Wyrokiem KIO oddalono dwa odwołania konkurencyjnych wykonawców od czynności odrzucenia ich ofert, oddalono kolejne odwołanie skierowanie przeciwko zaniechaniu odrzucenia oferty klienta Kancelarii SKP oraz uwzględniono odwołanie złożone przez Kancelarię SKP, dotyczące zaniechania odrzucenia oferty konkurencyjnego wykonawcy. W wyniku wyroku KIO klient Kancelarii SKP ma szanse na wybór jego oferty w przetargu o wartości ponad 10 mln zł. Klientowi doradzał radca prawny Tomasz Skoczyński.

grudzień

2018

Połączenie spółek

Kancelaria SKP sukcesem zakończyła proces łączenia spółek w drodze przejęcia. Spółką przejmująca była spółka z o.o., a spółką przejmowaną spółka komandytowa. Obie łączone spółki działały w branży budowlanej. Za obsługę transakcji odpowiedzialna była radca prawny Joanna Rudnicka.

grudzień

2018

Doświadczenie nabyte w ramach konsorcjum

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie strategicznej infrastruktury energetycznej, klient Kancelarii SKP, w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu posłużył się doświadczeniem nabytym w ramach konsorcjum. Wybór oferty klienta Kancelarii SKP został zakwestionowany przez konkurenta klienta, który zarzucał brak możliwości powoływania się na doświadczenie nabyte w ramach konsorcjum, powołując się w szczególności na wyrok TSUE w sprawie Esaprojekt. KIO podzieliła argumenty przedstawione przez Kancelarię SKP i oddaliła odwołanie. Zdaniem KIO czynności jakie wykonywał klient Kancelarii SKP jako konsorcjant pozwalały mu na posługiwanie się doświadczeniem w celu spełnienia warunku dotyczącego wykonania budowli. Kancelaria SKP doradzała klientowi przez cały czas trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym na etapie składania ofert oraz przygotowywała wyjaśnienia w toku postępowania. W sprawie doradzali radcy prawni Filip Kolańczyk i Tomasz Skoczyński.

listopad

2018

V Ogólnopolska Konferencja Arbitrażowa SIDiR

W listopadzie w w Warszawie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Arbitrażowa organizowana przez Sąd Arbitrażowy przy SIDiR. Konferencja cieszyła się nadzwyczajnym powodzeniem, a wśród ponad 200 jej uczestników byli przedstawiciele branży budowlanej, administracji państwowej oraz doradcy. Co bardzo istotne, wśród gości, a także prelegentów i uczestników debat, coraz liczniej reprezentowani byli przedstawiciele zamawiających. Tym razem tematem przewodnim była waloryzacja i nadzwyczajna zmiana stosunków w kontraktach budowlanych. Partner Kancelarii SKP Tomasz Skoczyński tym razem był nie tylko prelegentem, ale także jako Prezes Sądu Arbitrażowego przy SIDiR, jednym z głównych organizatorów Konferencji. Więcej o konferencji na https://sidir.pl/po-v-edycji-ogolnopolskiej-konferencji-arbitrazowej-waloryzacja-i-nadzwyczajna-zmiana-stosunkow-spory-o-zmiane-wynagrodzenia/.

październik

2018

Sport to zdrowie

Nie samą pracą się żyje. We wrześniu zgrany zespół Kancelarii SKP zainspirowany piękną ideą pomocy niepełnosprawnym wystartował w Business Run. W tym biegu ważny nie jest wynik, a pomoc innym i wspólna radość z uprawiania sportu. Nawet najzagorzalsi zwolennicy wypoczynku przez nic nierobienie dali się wciągnąć w tę zabawę i … nie żałowali. Nie ma co też ukrywać, że nasza drużyna wraz z suportem oprócz tego, że nieźle biega i dopinguje to i prezentuje się bardzo dobrze.

Po tej rozgrzewce Filip i Tomasz partnerzy Kancelarii SKP postanowili sprawdzić się na ciut dłuższym dystansie i wystartowali w jednym z najtrudniejszych w Polsce górskich ultramaratonów Łemkowyna Ultra Trail. Trasa tego biegu wiedzie malowniczym Głównym Szlakiem Beskidzkim na odcinku Krynica Górska – Komańcza. Łączny dystans to 150 km. Zarówno Filip jak i Tomasz po ponad dobie biegu zameldowali się na mecie.

wrzesień

2018

Wygrana z Kancelarią Sejmu

Kancelaria SKP reprezentowała międzynarodową spółkę z branży informatycznej w sprawie z sporu z Kancelarią Sejmu o zamówienie publiczne, którego przedmiotem była dostawa drukarek i świadczenie usług drukarskich dla wszystkich biur poselskich. KIO uwzględniła w całości odwołanie przygotowane przez Kancelarię SKP kwestionujące wybór konkurencyjnej oferty. Sprawę prowadził radca prawny Tomasz Skoczyński.

wrzesień

2018

Prawomocne umorzenie postępowania karnego

Sąd ostatecznie podtrzymał umorzenie postępowania karnego wobec klientów Kancelarii SKP prowadzonego w związku z ich ubieganiem się o zamówienie publiczne. Sprawa dotyczyła składnia nieprawdziwych oświadczeń w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Radca prawny Tomasz Skoczyński był jednym z obrońców podejrzanych i głównym doradcą merytorycznym z zakresu prawa zamówień publicznych.

sierpień

2018

Reprezentacja Zamawiającego w KIO

KIO oddaliła odwołanie wykonawcy skierowane przeciwko decyzji zamawiającego, którego reprezentowała Kancelaria SKP. Sprawa dotyczyła oceny spełniania warunków ubiegania się o zamówienie, w tym w szczególności rozumienia pojęcia „budowa”. KIO w całości podzieliła stanowisko Kancelarii SKP, że w braku zdefiniowania pojęcia „budowa” w siwz, należy odnieść się do definicji zawartej w prawie budowlanym, a tym samym uwzględnić także odbudową, nadbudowę oraz rozbudowę. Pełnomocnikiem zamawiającego był radca prawny Tomasz Skoczyński.

lipiec

2018

Klient Kancelarii SKP budować będzie gazociąg o wartości ok. 850 mln. zł

Klient Kancelarii SKP został wybrany do budowy gazociągu o wartości ok 850 milionów złotych brutto. Kancelaria SKP doradzała klientowi przez cały okres trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym na etapie składania ofert oraz przygotowywała  wyjaśnienia w toku postępowania. Kancelaria SKP reprezentowała też klienta przed Krajową Izbą Odwoławczą w sprawie odwołania złożonego w tym postępowaniu przez konkurencje, na wybór oferty klienta Kancelarii SKP. Zarzuty złożone przez odwołującego się wykonawcę dotyczyły m.in. rzekomego wprowadzenia zamawiającego w błąd przez klienta Kancelarii SKP. Kwestia ta jest przedmiotem wielu spraw odwoławczych i budzi wiele wątpliwości w praktyce.  KIO podzieliła argumenty przedstawione przez Kancelarię SKP i oddaliła odwołanie. Zdaniem KIO brak było podstaw do uznania, iż klient Kancelarii SKP przedstawił zamawiającemu nieprawdziwe informacje, a ponadto z przedstawionych dowodów wynikało, iż dochował on należytej staranności w celu sprawdzenia przedstawionych zamawiającemu informacji. Sprawę prowadził radca prawny Filip Kolańczyk oraz radca prawny Tomasz Skoczyński.

czerwiec

2018

klient Kancelarii SKP podpisuje umowę na dostawę sprzętu informatycznego

Klient Kancelarii SKP podpisał z Zamawiający z sektora ochrony zdrowia umowę dostawy sprzętu informatycznego o znacznej wartości (ponad 10 mln zł). Zamówienie zostało udzielone po wcześniejszym, korzystnym dla klienta rozstrzygnięciu KIO. Kancelaria SKP doradzała klientowi w toku całej procedury ubiegania się o zamówienia, w tym także przed KIO.

czerwiec

2018

KIO uwzględnia odwołanie Kancelarii SKP

KIO uwzględnia odwołanie złożone przez Kancelarię SKP w imieniu jej klienta dystrybutora sprzętu sportowego. KIO rozpoznając to odwołanie musiała zająć się kwestią zasadności wzywania wykonawcy do składania wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, a przede wszystkim określić gdzie znajduje się granica pomiędzy tego rodzaju wyjaśnieniami, a modyfikacją treści oferty i prowadzeniem negocjacji pomiędzy wykonawcą, a zamawiającym. W niniejszej sprawie KIO przychylił się w całości do argumentacji Kancelarii SKP i wskazała, że wyjaśnienia nie mogą prowadzić do zmiany oświadczeń zawartych w ofercie, a także uzupełnienia obligatoryjnych elementów oferty w zakresie jej przedmiotu. Sprawę prowadzili radcy prawni Filip Kolańczyk i Tomasz Skoczyński.

maj

2018

Zakaz konkurencji po rozwiązaniu umowy cywilnoprawnej.

Kancelaria SKP reprezentowała klienta pozwanego w sprawie o zapłatę kary umownej za naruszenie zakazu konkurencji zastrzeżonego po ustaniu umowy o świadczenie usług. Z tytułu powstrzymywania się od zakazu konkurencji nie przysługiwało żadne wynagrodzenie. W pierwszej instancji Sąd Rejonowy uznał, iż zastrzeżenie zakazu konkurencji jest ważne, ale dokonał miarkowania kary. Na skutek złożonej przez Kancelarię SKP apelacji Sąd Okręgowy zmienił zaskarżony wyrok i oddalił powództwo w całości. Sąd Okręgowy podzielił stanowisko prezentowane przez Kancelarię SKP, iż brak wynagrodzenia za powstrzymywanie się od zakazu konkurencji w szerokim zakresie i na długi okres czasu stanowi naruszenie zasad współżycia społecznego. W konsekwencji Sąd uznał zastrzeżenie zakazu konkurencji jako nieważne i oddalił powództwo o zapłatę kary umownej. Sprawę prowadził radca prawny Filip Kolańczyk.

maj

2018

doradztwo przy przejęciu spółki

Kancelaria SKP doradzała spółce budowlanej, liderowi na rynku polskim w zakresie specjalistycznych robót budowalnych w zakresie nabycia 100% udziałów spółki budowalnej prowadzącej działalność zarówno w zakresie produkcji jak wykonawstwa robót budowlanych. Sprawę prowadziła radca prawny Joanna Rudnicka.

maj

2018

Warsaw Arbitratration & Mediations Days

W Warszawie w dniach 23-25 maja 2018 r. odbyła się międzynarodowa konferencja arbitrażowa Warsaw Arbitratration & Mediations Days. WAMD to trzydniowa konferencja będącą wspólną inicjatywą najważniejszych instytucji arbitrażowych w Polsce: Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Izby Handlowej ICC, Sądu Arbitrażowego przy SIDiR, Sądu Arbitrażowego przy KIG, Sądu Arbitrażowego Lewiatan, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu SWPS. Partnerami wydarzenia byli także AIJA i ICC Paris. Podczas konferencji wystąpiło ponad 50 prawników, ekspertów, akademików i praktyków z Polski, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Czech, Węgier, Gruzji, Ukrainy, Grecji, Rumunii a nawet Brazylii. Odbyło się ponad 20 paneli, poświęconych kluczowym zagadnieniom dotyczącym arbitrażu handlowego oraz inwestycyjnego, mediacji, dotyczącym aspektów finansowych alternatywnego rozwiązywania sporów, a także roli psychologii w tym procesie. Z pewnością było to jedno z ważniejszych wydarzeń arbitrażowych w Europie. Więcej o konferencji na www.warsawarbitration.pl. Jednym z prelegentów, a także osób otwierających całą konferencję był partner Kancelarii SKP Tomasz Skoczyński.

maj

2018

KIO oddala odwołanie ws. budowy tunelu w Świnoujściu

Kancelaria SKP reprezentowała zamawiającego (Gminę Świnoujście) przed Krajową Izbą Odwoławczą w sprawie odwołania konsorcjum wykonawców na decyzję o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu dotyczącym budowy tunelu w Świnoujściu. KIO podzieliła argumentację Kancelarii SKP i w całości oddaliła odwołanie, skutkiem czego otwiera się możliwość do podpisania umowy z wybranym wykonawcą. Wartość zamówienia to ponad 700 mln zł. Pełnomocnikiem zamawiającego był radca prawny Tomasz Skoczyński.

maj

2018

SOKiK uchyla decyzję Prezesa UOKiK

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumenta w Warszawie uwzględnił w całości odwołanie złożone przez Kancelarię SKP od decyzji Prezesa UOKiK stwierdzającej zawarcie tzw. zmowy przetargowej przez klienta kancelarii i nakładającej jednocześnie blisko 1 mln zł kary pieniężnej. SOKiK w wyroku podzielił w całości argumenty Kancelarii SKP, a dotyczące naruszenia przepisów o przedawnieniu, a także naruszeniu prawa do obrony klienta Kancelarii. Sprawa dotyczyła przetargu na rynku kolejowym o wartości kilkuset milionów złotych. Sprawę prowadził radca prawny Tomasz Skoczyński.

kwiecień

2018

partner Kancelarii SKP prelegentem na konferencji UZP

W dniu 25.04.2018 r. odbyła się organizowana przez Urząd Zamówień Publicznych konferencja pt. „Zawarcie umowy o zamówienie publiczne”. Prelegentami byli m.in. prof. dr hab. Ryszard Szostak z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, p. Brygida Bańko Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego UZP, p. Karol Kacprzak Naczelnik Departamentu Prawnego w Urzędzie Zamówień Publicznych, r. pr. Tomasz Siedlecki. W tym znakomitym gronie, na zaproszenie Prezesa UZP, prelegentem był także r.pr. Tomasz Skoczyński, który przedstawił wykład pt. „Źródła konfliktów związanych z realizacją umów zawartych w trybie Pzp – wskazanie przykładów przyczyn sporów sądowych. Więcej o konferencji na stronie www.uzp.gov.pl w zakładkach baza wiedzy – projekty.

marzec

2018

SO oddala skargę na wyrok KIO

Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił skargę na korzystny dla klienta Kancelarii wyrok KIO ws. tajemnicy przedsiębiorstwa dotyczących wyjaśnień składanych na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Klientem Kancelarii SKP był jeden z największych na świecie producentów sprzętu telekomunikacyjnego wraz z grupą polskich firm budowlanych, a sprawa dotyczy zamówienia o wartości przekraczającej 2 mld zł. Pełnomocnikiem w tej sprawie był radca prawny Tomasz Skoczyński.

luty

2018

SN oddala skargę kasacyjną

Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego, który uchylił wyrok wstępny sądu arbitrażowego. Dzięki temu ostateczne stało się orzeczenie uchylające niekorzystne dla klienta Kancelarii SKP rozstrzygnięciu sądu arbitrażowego. Powyższe oznacza, że sprawa musi zostać rozpoznana ponownie przez są arbitrażowy. Sprawa dotyczy inwestycji budowlanej o wartości blisko 300 mln zł, a wartość samego sporu to kwota ponad 80 mln zł. Klienta Kancelarii SKP reprezentowała partner Tomasz Skoczyński.

styczeń

2018

Korzystny wyrok KIO ws. postępowania o wartości ponad 3 mld zł

KIO wyrokiem z dnia 19 stycznia 2018 r. oddaliła odwołanie na wybór klienta Kancelarii SKP. Postępowanie odwoławcze trwało od listopada 2017 r. i zostało rozstrzygnięte po 5 terminach rozpraw. Odwołanie dotyczyło postępowania o wartości szacunkowej blisko 3 mld zł, będącego największym tego typu zamówieniem w Europie. Klientem Kancelarii był wybrany wykonawca tj. jeden z największych światowych producentów sprzętu telekomunikacyjnego wraz z trzema spółkami celowymi.

 

Kancelaria SKP doradzała wybranemu wykonawcy wspólnie z inną wiodącą w dziedzinie zamówień publicznych kancelarią prawną. Z ramienia kancelarii SKP za obsługę prawną odpowiedzialny był radca prawny Tomasz Skoczyński.

styczeń

2018

Wspólnik Kancelarii SKP Prezesem Sądu Arbitrażowego przy SIDiR

Wspólnik Kancelarii SKP radca prawny Tomasz Skoczyński został Prezesem Sądu Arbitrażowego przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR). Sąd Arbitrażowy przy SIDiR działa od 2005 r. i jest instytucją

wyspecjalizowaną w rozstrzyganiu sporów budowlanych i dotyczących zamówień publicznych. Arbitrami tego sądu są zarówno uznani prawnicy, jak i specjaliści branżowi. Więcej o SIDiR na stronie http://arbitraz-sidir.pl.

grudzień

2017

Korzystny wyrok sądu arbitrażowego utrzymany

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wyrokiem z dnia 13 grudnia 2017 r. oddalił skargę na wyrok sądu arbitrażowego. Powyższe oznacza, że ostał się korzystny dla klienta kancelarii wyrok sądu arbitrażowego, którym oddalono powództwo wykonawcy w blisko 85% wartości sporu (przy wartości sporu wraz z odsetkami blisko 100 mln zł). Sprawę prowadził radca prawny Tomasz Skoczyński

 

grudzień

2017

Korzystny wyrok KIO ws. treści specyfikacji SIWZ

Wyrokiem z dnia 11 grudnia 2017 roku KIO w całości uwzględniła odwołanie złożone przez Kancelarię SKP w imieniu klienta z branży informatyki medycznej. Przedmiotem odwołania była treść SIWZ, która zdaniem Kancelarii SKP ograniczała konkurencje i preferowała poszczególnych wykonawców i dostawców. KIO w całości podzieliła podnoszone zarzuty nakazując zamawiającemu zmianę treści SIWZ. Sprawę prowadzili radca prawny Filip Kolańczyk i radca prawny Tomasz Skoczyński.

listopad

2017

Korzystny wyrok KIO ws. unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

KIO wyrokiem z dnia 24 listopada 2017 r. uwzględniła odwołanie złożone przez Kancelarię SKP w imieniu swojego klienta z branży informatycznej i nakazała zamawiającemu unieważnienie czynności unieważnienia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zaznaczyć należy, iż sprawy o unieważnienie czynności unieważnienia postępowania są sprawami trudnymi i KIO rzadko uwzględnia odwołania wykonawców w takich sprawach. W tej sprawie KIO w całości podzieliła argumentacje przedstawiona przez Kancelarię SKP w odwołaniu wskazującą na brak podstaw do unieważnienia postępowania. Sprawę prowadzili radca prawny Filip Kolańczyk i radca prawny Tomasz Skoczyński.

listopad

2017

Kancelaria SKP partnerem merytorycznym Konferencji arbitrażowej SIDiR

Kancelaria SKP były głównym partnerem merytorycznym Ogólnopolskiej Konferencji Sądu Arbitrażowego przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR), które odbyła się w Warszawie w dniach 23 i 24 listopada 2017 r.

Tematem IV edycji Konferencji była „Efektywna realizacja kontraktów w zamówieniach publicznych”.

Tradycyjnie już w konferencji udział brali zarówno przedstawiciele wykonawców, projektantów, inżynierów, zamawiających, jak i prawnicy specjalizujący się w zamówieniach publicznych i branży budowlanej.

Wspólnik Kancelarii SKP mec. Tomasz Skoczyński wygłosił prelekcję pt. „Minimalizacja ryzyka nieukończenia kontraktu w terminie i w zakładanym budżecie”. Pozostałymi prelegentami byli także m.in. przedstawiciele uznanych kancelarii prawnych (DZP, K&L Gates, BSJP), arbiter KIO, sędzia WSA, a także przedstawiciele środowiska inżynierów, w tym członkowie zarządu SIDiR oraz przedstawiciele władz Sądu Arbitrażowego przy SIDiR.

 

Konferencja okazała się bardzo dużym sukcesem zarówno merytorycznym, jak i frekwencyjnym.

listopad

2017

Dwoje nowych prawników dołączyło do zespołu SKP

Od listopada br. do zespołu Kancelarii SKP dołączyło dwoje nowych prawnych: Katarzyna Matuszczak oraz Krzysztof Grześkowiak. Radca prawny Katarzyna Matuszczak specjalizuje się w sporach sądowych oraz sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Pan Krzysztof Grześkowiak od stycznia 2018 r. wpisany będzie na listę aplikantów radcowskich, prywatnie jest reprezentantem Polski oraz medalistą Mistrzostw Polski w sprincie.

październik

2017

Estakada Katowicka otwarta

Dnia 27 października 2017 roku otwarto ruch w obie strony na Estakadzie Katowickiej w Poznaniu. Wiadukt został wykonany w ramach inwestycji pn. „Przebudowa obiektów inżynierskich w ciągu ul. Krzywoustego (DK11) nad ul. Inflancką i ul. Chartowo w Poznaniu” o wartości ponad 161 mln zł. Była to jedna z istotniejszych inwestycji realizowanych w ostatnim czasie w Poznaniu, albowiem Estakada Katowicka stanowi kluczową ścieżkę komunikacyjną dla ruchu samochodowego we wschodniej części miasta. Kancelaria SKP zajmowała się kompleksową obsługą prawną tej inwestycji doradzając inwestorowi zastępczemu tj. spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. Ze strony Kancelarii SKP odpowiedzialnym za obsługę prawną był radca prawny Filip Kolańczyk.

wrzesień

2017

Szkolenie z zamówień publicznych dla radców prawnych z OIRP w Poznaniu

Wspólnik Kancelarii SKP Tomasz Skoczyński zaproszony został do przeprowadzenia szkolenia dla radców prawnych z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Tematem szkolenia była procedura postępowania przed KIO oraz sądami okręgowymi w sprawach środków ochrony prawnej przewidzianych w Pzp, ze szczególnym uwzględnieniem udziału radcy prawnego. Fakt możliwości przeprowadzenia takiego szkolenia jest nie tylko spełnieniem korporacyjnego obowiązku, ale przede wszystkim wyróżnieniem i zaszczytem podzielenia się wiedzą z koleżankami i kolegami radcami prawnym.

wrzesień

2017

NSA uwzględnia skargę kasacyjną Kancelarii SKP

Kancelaria SKP reprezentowała dużą spółkę z branży budowlanej w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie dotyczącej ustalenia norm dopuszczalnego hałasu. We wcześniejszym postępowaniu wydane zostały niekorzystne dla spółki decyzje organów pierwszej i drugiej instancji utrzymane w mocy przez Wojewódzki Sąd Administracyjny. Kancelaria SKP złożyła skargę kasacyjną od wyroku WSA. NSA po rozpoznaniu skargi podzielił znaczną część argumentów podnoszonych przez Kancelarię SKP i uchylił zaskarżony wyrok WSA oraz wszystkie poprzedzające je decyzję administracyjne, wskutek czego całe postępowanie w sprawie ustalenia dopuszczalnych norm hałasu będzie musiało być powtórzone. Wyrok ten pozwala klientowi kancelarii SKP na prowadzenie normalnej działalności gospodarczej w jego zakładzie produkcyjnym. Sprawę prowadzili radcy prawni Joanna Rudnicka i Tomasz Skoczyński.

wrzesień

2017

Połączenie spółek

Sukcesem zakończyła się procedura połączenia spółek z branży informatycznej prowadzona przez prawników Kancelarii SKP. Postępowanie było dość skomplikowane, albowiem dotyczyło nietypowego połączenia spółki komandytowej ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, która był jednocześnie komplementariuszem tej spółki komandytowej. Kancelaria SKP prowadziła kompleksową obsługę tego połączenia, tj. od ustalenia koncepcji połączenia, poprzez przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów jak i po postępowanie rejestracyjne. Za prowadzenie spraw odpowiedzialna była radca prawny Joanna Rudnicka.

wrzesień

2017

Kancelaria SKP ponownie zaproszona do udziału w debacie z Prezesem UZP

Kancelaria SKP po raz kolejny została zaproszona przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych do udziału w debacie, tym razem dotyczącej środków ochrony prawnej. Do udziału w dyskusji zaproszone zostały tylko wybrane kancelarie specjalizujące się w zamówieniach publicznych, reprezentujące uczestników postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sporach zamówieniowych. Relacja z debaty zamieszczona została na stronie: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/przedsiewziecia-edukacyjne/system-zamowien-publicznych-projektowane-kierunki-zmian-i-perspektywy-rozwoju-debaty-ekspertow/debata-dotyczaca-srodkow-ochrony-prawnej. Kancelarię na debacie reprezentował radca prawny Filip Kolańczyk.

sierpień

2017

KIO uwzględnia odwołanie Kancelarii SKP ws. zmowy przetargowej

KIO w wyroku z dnia 10 sierpnia 2017 r. uwzględniła odwołanie wniesione w imieniu grupy wykonawców przez Kancelarię SKP. Wcześniej zamawiający (duża spółka infrastrukturalna jednego z większych polskich miast) uznał, że konsorcjum reprezentowane przez Kancelarię SKP dopuściło się czynu nieuczciwej konkurencji w postaci tzw. zmowy przetargowej, poprzez ustalenie warunków (ceny) składanej oferty z innym konsorcjum ubiegającym się o to samo zamówienie. KIO w składzie trzyosobowym uznała, że wbrew twierdzeniom zamawiającego do takiej zmowy nie doszło i unieważniła czynność odrzucenia oferty klienta Kancelarii SKP. Sprawa miała kluczowe znaczenie dla działalności klientów Kancelarii SKP, albowiem konsekwencje tzw. zmowy przetargowej są bardzo dotkliwe i skutkują istotnym utrudnieniem ubiegania się o kolejne zamówienia, a nadto grożą bardzo wysokimi karami finansowymi. Sprawę prowadził radca prawny Tomasz Skoczyński.

lipiec

2017

Odwołanie ws. ograniczenia konkurencyjności postępowania przez zamawiającego

Sukcesem zakończyła się sprawa prowadzona przez Kancelarię SKP ws. przetargu informatycznego prowadzonego przez jedno ministerstw. Kancelaria SKP w imieniu swojego klienta zarzucała zamawiającemu, że prowadzi postępowanie w sposób faworyzujący konkretnego dostawcę sprzętu IT, uniemożliwiając jednocześnie ubieganie się o zamówienie producentom konkurencyjnym. Pomimo tego, że przeciwnikami procesowymi klienta Kancelarii SKP, oprócz samego zamawiającego, byli jeden z wiodących na świecie producentów sprzętu IT oraz największa polska firma informatyczna, KIO w istotnej części uwzględniła odwołanie. Nakazano zamawiającemu zmianę treści siwz poprzez takie jej sformułowanie, aby umożliwić oferowanie konkurencyjnych rozwiązań sprzętowych. Pełnomocnikiem klienta był radca prawny Tomasz Skoczyński.

lipiec

2017

Newsletter Kancelarii SKP

Kancelaria SKP zarówno dla swoich klientów jak i innych zainteresowanych uruchamia newsletter prawny. W naszych cyklicznych publikacjach (zamieszczonych także w zakładce „opracowania”) będziemy informować o najważniejszych zmianach w prawie i jego stosowaniu, które dotyczyć będę przede wszystkim naszych klientów. Skupiać się będziemy na trzech najistotniejszych, z punktu widzenia naszych klientów, dziedzinach prawa: prawie zamówień publicznych, prawie kontraktów budowalnych oraz prawie restrukturyzacyjnym i upadłościowym. Nasze opracowania dotyczyć będą najważniejszych kwestii praktycznych, które to będą miały istotne znaczenia dla działalności naszych klientów. W naszym newsletterze stawiać będziemy na istotność i jakość informacji, a nie na ich ilość, stąd też nie będziemy Państwa zarzucać zbędnymi informacjami. Zapraszamy do skorzystania z naszego newslettera.

czerwiec

2017

Prawomocne oddalenie powództwa o ustalenie

Sąd Apelacyjny w Warszawie prawomocnie oddalił powództwo skierowane przeciwko klientowi Kancelarii SKP o ustalenie braku istnienia uprawnienia pozwanego (jednostki samorządowej) do skorzystania z gwarancji należytego wykonania umowy. W toku sprawy pojawiło się wiele ciekawych i precedensowych aspektów prawnych, w tym m.in. kwestia interesu prawnego w ustaleniu oraz legitymacji biernej, jak i współuczestnictwa procesowego. Wszystkie te kwestie zostały rozstrzygnięte zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym przez Kancelarię SKP. Wydany wyrok umożliwia Klientowi Kancelarii SKP skorzystanie z uprawnienia do żądania wypłaty sumy gwarancyjnej w kwocie blisko 31 mln zł. Klienta reprezentowali radcy prawni Tomasz Skoczyński i Olga Stiefel Brzezińska.

czerwiec

2017

Nowy prawnik w Kancelarii SKP

W czerwcu do grona prawników kancelarii SKP dołączyła p. Emilia Drzazgowska. Pani Emilia od 21 lipca po złożeniu ślubowania będzie radcą prawnym. Emilia Drzazgowska odpowiedzialna będzie w Kancelarii SKP za bieżącą obsługę prawną, sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne oraz spory sądowe.

maj

2017

Wyrok Sądu Arbitrażowego

Sąd Arbitrażowy przy KIG wydał wyrok w sprawie, w której Kancelaria SKP reprezentowała podmiot publiczny występujący jako strona pozwana. Wartość sporu wynosiła blisko 60 mln zł (a z należnościami ubocznymi niecałe 100 mln). Sprawa dotyczyła rozliczeń kosztów powstałych w związku z przedłużającym się okresem realizacji inwestycji. Po prawie 7 latach procedowania sąd arbitrażowy oddalił powództwo w blisko 85% (uwzględniając wszystkie koszty, w tym odsetki na dzień wyrokowania). Tym samym w istotnym stopniu podzielona została argumentacja klienta Kancelarii SKP. Sprawę prowadził radca prawny Tomasz Skoczyński.

kwiecień

2017

Nierzetelne informacje jako podstawa do wykluczenia z postępowania (wyrok KIO)

Kancelaria SKP złożyła w imieniu swojego klienta odwołanie do KIO zarzucając konkurencyjnemu wykonawcy podanie nierzetelnych i nieprawdziwych informacji dotyczących doświadczenia kluczowej kadry, które to powinny skutkować wykluczeniem tego wykonawcy z postępowania. Konkurencyjny wykonawca bronił się argumentacją o rzekomej nieprecyzyjności warunków kwalifikacyjnych, a dodatkowo wskazywał na niezasadność wniosku o jego wykluczenie, ze względu na możliwość uzupełnienia dokumentów (wykazu osób) w trybie art. 26 ust. 3 Pzp. KIO uwzględniła odwołanie Kancelarii SKP uznając, że informacje podane w kwestionowanym wykazie osób były nierzetelne i nieprawdziwe. Dodatkowo KIO uznała, że nie ma możliwości ich sanowania w trybie art. 26 ust. 3 Pzp, albowiem wobec wykonawców należy stosować podwyższony standard należytej staranności w podawaniu takich informacji. Skutkiem tego było nakazanie zamawiającemu wykluczenia wykonawcy w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 Pzp. Wyrok ten jest potwierdzeniem tego, że po nowelizacji Pzp, sankcja wykluczania wykonawców za podawanie nieprawdziwych informacji może być zdecydowanie częściej stosowana, niż miało to miejsce wcześniej. Oznacza to, że wykonawcy w wysokim stopniu muszą liczyć się z tym, że podawanie nieprawdziwych czy też nierzetelnych informacji w ofercie może skutkować ich wykluczeniem bez możliwości sanowania tego w trybie art. 26 ust. 3 Pzp. Sprawę prowadził radca prawny Tomasz Skoczyński z udziałem prawnika in house klienta.

kwiecień

2017

Reprezentacja zamawiającego przed KIO

KIO wyrokiem z dnia 4 kwietnia 2017 r. potwierdziła zasadność decyzji zamawiającego o unieważnieniu postępowania ze względu na istotną wadę postępowania. W niniejszej sprawie zamawiający omyłkowo nie udzielił odpowiedzi na wszystkie zadane mu w terminie pytania do treści siwz. W związku z tym zamawiający uznał, że doszło do naruszenia art. 38 ust. 1 Pzp oraz art. 7 ust. 1 Pzp (zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji). Dodatkowo, w związku z faktem, że inwestycja ma być współfinansowana ze środków unijnych zamawiającemu groziło nałożenie tzw. korekty finansowej w wysokości nawet do 25% dofinansowania. W związku z tym zamawiający uznał, że w niniejszej sprawie, mając na uwadze brak możliwości naprawienia tego błędu (albowiem w międzyczasie upłynął termin składania ofert), zachodzi konieczność unieważnienia postępowania. Od tej decyzji odwołania złożyło dwóch wykonawców, argumentując, że treść pytań nie miała istotnego znaczenia dla możliwości składania ofert. KIO nie podzieliła argumentacji wykonawców i podtrzymała decyzję zamawiającego. Pełnomocnikiem zamawiającego był radca prawny Tomasz Skoczyński.

kwiecień

2017

Odwołanie do KIO uwzględnione

KIO wyrokiem z dnia 4 kwietnia 2017 r. uwzględniła odwołanie złożone przez kancelarię SKP w imieniu samorządowej spółki komunalnej. Oferta klienta kancelarii została odrzucona ze względu na pomyłkę (brak jednoznaczności) dotyczącą w określeniu oferowanego czasu realizacji zamówienia, który to był jednym z kryteriów oceny ofert. Zapadłe w sprawie orzeczenie wskazuje na dopuszczalność dokonywania poprawek nawet w odniesieniu do takich elementów oferty, które stanowią kryterium oceny oferty. Wyrok umożliwia naszemu klientowi na pozyskania zamówienia. Sprawę prowadzili radcy prawni Filip Kolańczyk i Tomasz Skoczyński.

marzec

2017

Przejęcie spółki z branży budowlanej

Klient Kancelarii SKP, jeden z ogólnopolskich liderów segmentu specjalistycznych robót budowlanych, z sukcesem przejął spółkę z branży budowlanej. Wskutek tego przejęcia istotnemu rozszerzeniu ulegnie zakres robót świadczonych przez klienta Kancelarii SKP i grupę jego spółek. Procedurę przejęcia obsługiwała Kancelaria SKP, a za obsługę tej transakcji odpowiedzialna była radca prawny Joanna Rudnicka.

marzec

2017

Konferencja Sądu Arbitrażowego przy SIDiR

W dniach 30-31 marca 2017 r. w Warszawie odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Sądu Arbitrażowego przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR). Tematem przewodnim były „Zamówienia publiczne w inwestycjach budowlanych prawa i obowiązki zamawiającego publicznego i wykonawców robót budowlanych”. Konferencja odbywała się pod patronatem Centrum Unijnych Programów Transportowych (CUPT), a gośćmi honorowymi byli wiceminister infrastruktury i Budownictwa p. Jerzy Szmit oraz dyrektor CUPT p. Przemysła Gorgol. Jak w poprzednich konferencjach tak i w tej udziały brali zarówno przedstawiciele wykonawców, projektantów, inżynierów, zamawiających, jak i prawnicy specjalizujący się w zamówieniach publicznych i branży budowlanej.

Wspólnik Kancelarii SKP, a jednocześnie arbiter Sądu Arbitrażowego przy SIDiR, mec. Tomasz Skoczyński miał zaszczyt, zaraz po wystąpieniach gości honorowych, wygłosić pierwszą prelekcję z całego dwudniowego cyklu, nt. „Należyta staranność wykonawcy robót budowlanych i obowiązki wykonawcy w rozumieniu „wiedzy technicznej”. Innymi prelegentami byli przedstawiciele uznanych kancelarii prawnych (DZP, K&L Gates), a także przedstawiciele środowiska inżynierów, w tym członkowie zarządu SIDiR, jak przedstawiciele władz Sądu Arbitrażowego przy SIDiR.

Konferencja była także okazją, aby pochwalić się sukcesem SIDiR jakim było wynegocjowanie z GDDKiA nowego wzoru warunków szczególnych do wzorca FIDiC, który uwzględnia słuszne interesy zarówno zamawiającego jak i wykonawców.

marzec

2017

Wykaz osób odtajniony wyrokiem KIO

KIO uwzględniła odwołanie Kancelarii SKP, w części dotyczącej nakazanie zamawiającemu odtajnienia wykazu osób konkurencyjnego wykonawcy. Izba w swym orzeczeniu wskazała, że co do zasady zastrzeganie tajemnicy przedsiębiorstwa w odniesieniu do wykazu osób nie jest uzasadnione, a tylko w wyjątkowych przypadkach jest to dopuszczalne, i to pod warunkiem precyzyjnego wykazania przez wykonawcę okoliczności uzasadniających takie utajnienie. Co więcej fakt utajnienia takiego samego dokumentu przez odwołującego nie oznacza niemożliwości kwestionowanie tego u konkurencji. Sprawę prowadzili radcy prawni Filip Kolańczyk i Tomasz Skoczyński.

luty

2017

Kancelaria SKP zaproszona do udziału w debacie z Prezesem UZP

Kancelaria SKP została zaproszona przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych do udziału w debacie pn. „System zamówień publicznych – projektowane kierunki zmian i perspektywy rozwoju”. Do udziału w dyskusji zaproszone zostały tylko wybrane kancelarie specjalizujące się w zamówieniach publicznych, reprezentujące uczestników postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sporach zamówieniowych. Relacja z debaty zamieszczona została na stronie: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/przedsiewziecia-edukacyjne/system-zamowien-publicznych-projektowane-kierunki-zmian-i-perspektywy-rozwoju-debaty-ekspertow/debata-radcow-prawnych. Kancelarię na debacie reprezentował radca prawny Filip Kolańczyk

luty

2017

Wyrok sądu arbitrażowego uchylony

Kancelaria SKP reprezentująca duży podmiot publiczny (zamawiającego) wniosła skargę na wyrok wstępny sądu arbitrażowego. Sprawa prowadzona przed sądem arbitrażowym dotyczy skuteczności złożonych przez strony wzajemnych oświadczeń o odstąpieniu od kontraktu i roszczeń finansowych związanych z rozliczeniem kontraktu o wartości przekraczającej 100.000.000 zł. Sąd Apelacyjny rozpatrujący skargę złożoną przez Kancelarię SKP uznał argument podnoszony w skardze, że sąd arbitrażowy nie rozpatrzył istoty sprawy, uznając tym samym, iż wyrok jest sprzeczny z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej (klauzula porządku publicznego). Sukces ten jest tym bardziej istotny, że uchylenie wyroku sądu arbitrażowego w trybie skargi następuje wyjątkowo rzadko i tylko w wyniku bardzo istotnych naruszeń co do procedury wydania orzeczenia. Sprawę prowadził radca prawny Tomasz Skoczyński.

grudzień

2016

KIO uwzględniła odwołanie złożone przez Kancelarię SKP

Kancelaria SKP w imieniu konsorcjum spółek z branży energetycznej złożyła odwołanie na zaniechanie odrzucenia oferty konkurencyjnego wykonawcy. W sprawie tej, konkurent wezwany do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny złożył ogólnikowe oświadczenie bez żadnych dowodów. Pomimo tego, zamawiający wezwał ponownie ten podmiot do złożenia wyjaśnień. Przedmiotem odwołania było ponowne wezwanie wykonawcy do złożenia wyjaśnień oraz rażąco niska cena. KIO uwzględniła odwołanie złożone przez Kancelarię SKP uznając, iż zamawiający nie miał prawa wezwać ponownie wykonawcę do złożenia wyjaśnień. W wyniku powyższego KIO nakazała odrzucenie oferty konkurenta. Sprawę prowadził radca prawny Filip Kolańczyk.

grudzień

2016

Klient Kancelarii SKP podpisał umowę z zamawiającym

Klient kancelarii SKP, lider w branży specjalistycznych robót budowlanych z zakresu technologii bezwykopowej renowacji kanalizacji, podpisał umowę z inwestorem na realizację robót budowlanych. Jest to największe zamówienie w tej branży, jakie było udzielane w Polsce w 2016 r. Kancelaria SKP doradzała prawnie w zakresie pozyskania tego zamówienia. W ramach tego doradztwa Kancelaria SKP m.in. reprezentowała klienta, aż w pięciu sprawach odwoławczych do KIO, wszczynanych zarówno z odwołania klienta Kancelarii jak i jego konkurentów. W wyniku rozpoznania tych odwołań klient Kancelarii SKP pozyskał zamówienie pomimo tego, że wg przyjętych kryteriów oceny ofert klasyfikowany był pierwotnie na 4 pozycji. Odwołania złożone przez Kancelarię SKP doprowadziły do odrzucenia wszystkich ofert konkurencyjnych wykonawców m.in. ze względu na niewykazanie spełniania warunków ubiegania się o zamówienie oraz rażąco niską cenę. Sprawę prowadził radca prawny Tomasz Skoczyński.

listopad

2016

Oddalenie odwołania kwestionującego wybór klienta Kancelarii SKP

Kancelaria SKP reprezentowała spółkę z branży budowlanej, notowaną na GPW, w sprawie odwołania złożonego do KIO przez konkurencyjnego wykonawcę na wybór Klienta. Sprawa dotyczyła zarzutów związanych z podejrzeniem zaoferowania rażąco niskiej ceny w przetargu o wartości przekraczającym 100 mln zł. Odwołanie zostało oddalone w całości wskutek czego uprawomocnił się wybór oferty klienta Kancelarii. Sprawę prowadziła radca prawny Joanna Rudnicka.

listopad

2016

Wybór oferty klienta Kancelarii SKP potwierdzony przez KIO

Kancelaria SKP reprezentowała konsorcjum spółek budowlanych w sprawie odwołania złożonego przez konkurencyjnego wykonawcę kwestionującego wybór oferty klienta Kancelarii SKP. Odwołanie miało wielowątkowych charakter, a zarzuty dotyczyły m.in. nieprawidłowego złożenia oferty równoważnej, sprzeczności oferty z wymaganiami siwz, niewykazania spełniania warunków ubiegania się o zamówienie oraz złożenia oferty z rażąco niską ceną. Po dwóch dniach rozpraw KIO oddaliła odwołanie w całości. Zamówienie dotyczyło robót budowalnych o znacznej wartości i było największym zamówieniem z tej branży udzielanych w Województwie Wielkopolskim w 2016 r. Pełnomocnikiem klienta był radca prawny Tomasz Skoczyński.

listopad

2016

Reprezentacja zamawiającego przed KIO

Kancelaria SKP reprezentowała zamawiającego w sprawie odwołania kwestionującego odrzucenie oferty wykonawcy ze względu na rażącą niską cenę i czyn nieuczciwej konkurencji. KIO oddalając odwołanie wykonawcy po raz kolejny wskazała, że manipulacja polegająca na przerzucaniu cen / kosztów pomiędzy poszczególnymi składnikami ceny może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji. Dodatkowo KIO potwierdziła, że jeszcze w stanie prawnym sprzed ostatniej nowelizacji, dopuszczalna jest ocena niektórych składników cenowych pod kątem występowania tzw. rażąco niskiej ceny. Wyrok KIO zgodny był ze stanowiskiem Zamawiającego, które oparte zostało na rekomendacjach Kancelarii SKP. Zamawiającego reprezentował radca prawny Tomasz Skoczyński.

wrzesień

2016

Wygrana w KIO ws. rażąco niskiej ceny

Kancelaria SKP skutecznie reprezentowała klienta z branży informatycznej przed KIO. Odwołanie wniesione przez Kancelarię SKP zostało uwzględnione, a odwołanie wniesione przez przeciwnika Kancelarii SKP oddalono. Wydany w sprawie wyrok poruszał wiele istotnych dla praktyki kwestii. Po pierwsze, KIO uznała, że wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, ma interes w składaniu odwołania dotyczącego oferty sklasyfikowanej na niższym miejscu, jeżeli w wyniku skorzystania ze środków ochrony prawnej drugi z wykonawców ma szanse na zmianę dotychczasowej klasyfikacji. Po drugie, KIO wskazała, że niekiedy dopuszczalne jest badanie występowania rażąco niskiej ceny nie tylko w odniesieniu do całości ceny (rozumianej jako wszystkie jej składniki), ale względem jej poszczególnych składowych. Na tej podstawie odwołanie wniesione w imieniu klienta Kancelarii SKP zostało uwzględnione, a oferta konkurencyjnego wykonawcy odrzucona jako zawierająca rażąco niską cenę. Sprawę prowadził r. pr. Tomasz Skoczyński

wrzesień

2016

100 km przez góry

Mecenas Tomasz Skoczyński ukończył 100 kilometrowy bieg górski w Krynicy. Sukces jest tym większy, iż bieg odbywał się w bardzo trudnych warunkach pogodowych. W trakcie biegu  panowała wysoka temperatura, która stanowiła oprócz samego dystansu i gór dodatkowe utrudnienie dla ultramaratończyków.  Potwierdzeniem tego jest fakt, iż biegu nie ukończyło prawie 300 uczestników. Tym bardziej gratulujemy tego wyczynu i życzymy dalszych udanych startów!

wrzesień

2016

KIO uwzględnia odwołanie złożone przez Kancelarię SKP

Kancelaria SKP w imieniu klienta z branży informatycznej złożyła odwołanie na zaniechanie odrzucenia oferty konkurencyjnego wykonawcy, ze względu na zaoferowanie rażąco niskiej ceny w jednej z czterech pozycji cenowych oraz czyn nieuczciwej konkurencji. Bardzo ciekawym prawnie aspektem sprawy było to, że odwołanie zostało złożone mimo tego, iż oferta klienta Kancelarii SKP została przez Zamawiającego wybrana jako oferta najkorzystniejsza, a oferta konkurencyjna sklasyfikowana została na drugiej pozycji. Pomimo tego KIO uznała za trafne argumenty Kancelarii SKP, że istnieje interes w złożeniu takiego odwołania w sytuacji, w której konkurent w wyniku złożonego przez niego odwołania dotyczącego przyznanej mu punktacji, ma potencjalne szanse na wyprzedzenie w klasyfikacji wybranego wykonawcy (co zresztą miało miejsce w tej sprawie). KIO uwzględniając odwołanie złożone przez Kancelarię SKP i nakazując odrzucenie oferty konkurencyjnego wykonawcy potwierdziła, że w określonych sytuacjach dopuszczalne jest badanie niektórych jedynie składników cenowych (cen cząstkowych) pod katem rażąco niskiej ceny. Sprawę prowadził radca prawny Tomasz Skoczyński.

sierpień

2016

Udana reprezentacja i zawarcie umowy

Kancelaria SKP reprezentowała jednego z wiodących w Polsce integratorów technologiczno-informatycznych w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą, dotyczącym świadczenia usług typu call center. We współpracy z prawnikami in-house’owymi klienta, udało się doprowadzić do zawarcia umowy z odbiorcą jego usług, firmą z sektora energetycznego. Sprawę prowadził r. pr. Tomasz Skoczyński

czerwiec

2016

Reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą

Kancelaria SKP reprezentowała jednego z liderów specjalistycznych robót w branży budowlanej w bardzo skomplikowanej i wielowątkowej sprawie przed Krajową Izbą Odwoławczą.

W sprawie odwołania wniesionego przez klienta Kancelarii SKP (jedno z trzech odwołań złożonych do KIO), uwzględniono, że przy jednoczesnym kwestionowaniu w odwołaniu skuteczności zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa odnośnie treści wyjaśnień ws. zaoferowanej ceny oraz samej ceny jako rażąco niskiej, uwzględnienie pierwszego z zarzutów powinno skutkować odtajnieniem tych wyjaśnień i pozostawieniem bez rozpoznania zarzutów dotyczących ceny jako przedwczesnych.

O takie właśnie orzeczenie wnioskowała Kancelaria SKP w imieniu klienta. To bardzo trafne i bardzo ważne dla praktyki orzeczenie, które urzeczywistnia zasadę jawności postępowania. Umożliwia, po odtajnieniu, bezzasadnie zastrzeżonych dokumentów i ponowne złożenie odwołania w oparciu o wynikające z nich informacje, bez konieczności składania odwołania „w ciemno” (jedynie na podstawie przypuszczeń). Niezależnie od powyższego, w wyniku tej sprawy udało się doprowadzić do odrzucenia dwóch konkurencyjnych ofert. W sprawę zaangażowani byli partner Tomasz Skoczyński i aplikant radcowski Iga Cholewa.

luty

2016

Doradztwo prawne przy zakupie nieruchomości

Kancelaria SKP wykonała kompleksowe badanie due diligence oraz świadczyła pomoc prawną przy transakcji zakupu nieruchomości na cele deweloperskie. Do zakresu obowiązków Kancelarii wchodziło przygotowanie szczegółowej analizy stanu prawnego nieruchomości oraz przygotowanie i zabezpieczenie transakcji zakupu. Planowana wartość inwestycji deweloperskiej klienta Kancelarii szacowana jest na poziomie ok. 81 mln zł netto. Pracami związanymi z przygotowaniem badania oraz transakcji nabycia kierowali radca prawny Filip Kolańczyk oraz radca prawny Joanna Rudnicka.

styczeń

2016

Nowy partner kancelarii SKP

Z dniem 1 stycznia 2016 roku mecenas Joanna Rudnicka dołączyła do grona partnerów Kancelarii SKP. Mecenas Joannie Rudnickiej serdecznie gratulujemy.

grudzień

2015

Konferencja SIDiR

W dniach 7-8 grudnia 2015 r. w Hotelu Sheraton w Warszawie odbyła się kolejna konferencja Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR). Tym razem tematem konferencji była „Nowa perspektywa finansowania zamówień publicznych w inwestycjach budowalnych”. Konferencja odbywała się pod patronatem Centrum Unijnych Programów Transportowych (CUPT). Uczestnikami konferencji byli zarówno przedstawiciele wykonawców, projektantów, firm inżynierskich, a także zamawiających. Ponadto w konferencji wzięli udział w charakterze zaproszonych gości p. Jerzy Szmit wiceminister Infrastruktury i Rozwoju, przedstawiciele instytucji finansujących (CUPT), arbitrzy Krajowej Izby Odwoławczej. Jednym z prelegentów był mec. Tomasz Skoczyński, którego wykład dotyczył genezy sporów w inwestycjach budowlanych. Wśród innych prelegentów byli m.in. pp. Tomasz Latawiec (Prezes SIDiR), Zbigniew Boczek (Wiceprezes SIDiR), dr Rafał Morek (Kancelaria Gessel), mec. Piotr Nowaczyk, mec. Maciej Jamka (kancelaria K&L Gates), Paweł Szaciłło (CUPT), Paweł Zejer.

Konferencja miała na celu nie tylko wymianę doświadczeń i poglądów jej uczestników, ale też zbliżenie stanowisk wykonawców jak i zamawiających, mające doprowadzić do bardziej równomiernego rozłożenia praw i obowiązków wszystkich stron procesu inwestycyjnego. Więcej informacji o konferencji można znaleźć na http://konferencja.sidir.pl oraz http://sidir.pl/po-konferencji-nowa-perspektywa-finansowania-zamowien-publicznych-w-inwestycjach-budowlanych/

grudzień

2015

Nowy prawnik w Kancelarii SKP

W grudniu do grona prawników kancelarii SKP dołączyła pani Iga Cholewa. Pani Idze życzymy powodzenia i wielu interesujących spraw.

październik

2015

Wyrok KIO ws. zmowy przetargowej

KIO w wyroku z dnia 26 października 2015 r. stwierdziła, że pomiędzy dwoma podmiotami z branży usług komunalnych doszło do zawarcia tzw. zmowy przetargowej, która miała na celu ominięcie ustanowionych przez zamawiającego ograniczeń co do możliwości ubiegania się o wiele części zamówienia. W ocenie KIO o zmowie świadczyły m.in. takie okoliczności jak: powiązania kapitałowe pomiędzy wykonawcami (pomimo, że formalnie ustały tuż przed złożeniem ofert), powiązania gospodarcze i personalne pomiędzy tymi podmiotami, podobieństwa ich ofert oraz brak racjonalnego uzasadnienia dla niektórych czynności obu wykonawców. Ponadto KIO wskazała, że prawnie dopuszczalna instytucja udostępnienia zasobów przez podmiot trzeci (art. 26 ust. 2b Pzp) może być w pewnych okolicznościach wykorzystana w celach uchybiających zasadom uczciwej konkurencji. Niezależnie od tego KIO w tym samym wyroku potwierdziła, że udostępnienie zasobów przez podmiot trzeci musi mieć charakter realny. W wyniku wydania wyroku KIO klient Kancelarii SKP pozyskał zamówienie we wszystkich trzech częściach zamówienia, o które się ubiegał, podczas gdy pierwotna czynność zamawiającego skutkowała wyborem tylko w jednej części zamówienia. Wyrok jest nieprawomocny, albowiem dwaj wykonawcy, w odniesieniu do których KIO uznała, że zawarli porozumienie ograniczające konkurencję złożyli skargę na ten wyrok do Sądu Okręgowego w Lublinie. Sprawę prowadzi r. pr. Tomasz Skoczyński.

wrzesień

2015

Górski ultramaraton mecenasa Tomasza Skoczyńskiego!

12 września 2015 r. mecenas Tomasz Skoczyński cały i zdrowy ukończył bardzo trudny górski ultramaraton w Krynicy (64km). Gratulujemy!

wrzesień

2015

Uroczyste otwarcie Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu

4 września 2015 r. odbyło się uroczyste otwarcie Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. NFM to najnowocześniejsza filharmonia w Polsce, niczym nie ustępująca najsłynniejszym światowym salom koncertowym. Jesteśmy dumni z tego, że byliśmy obecni na tym tak ważnym dla Wrocławia i melomanów z całego kraju wydarzeniu. Wspólnik Kancelarii SKP r. pr. Tomasz Skoczyński uczestniczy w obsłudze prawnej inwestycji budowy NFM od samego jej początku, tj. począwszy od wyboru projektanta, przez wybór inżyniera kontraktu, wykonawcy, aż do spraw związanych z realizacją inwestycji jak i jej rozliczeniem. Aktualnie za obsługę prawną tej inwestycji odpowiedzialni są wspólnicy Tomasz Skoczyński i Filip Kolańczyk oraz radcy prawni Joanna Rudnicka i Olga Stiefel – Brzezińska.

wrzesień

2015

Kancelaria SKP zakończyła kompleksowe badanie due diligence

Kancelaria SKP zakończyła kompleksowe badanie due diligence spółki z branży informatycznej. Celem badania było dokonanie przez Kancelarię SKP szczegółowej analizy stanu prawnego spółki i ocena ewentualnych ryzyk dla zainteresowanego przejęciem spółki inwestora. Do zakresu zadań Kancelarii SKP należało również przedstawienie potencjalnych sposobów przejęcia spółki. Pracami związanymi z przygotowaniem raportu kierował radca prawny Filip Kolańczyk.

sierpień

2015

Zakończono z sukcesem obsługę prawną postępowania upadłościowego

Kancelaria SKP zakończyła z sukcesem obsługę prawną postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu. W wyniku zawartego i prawomocnie zatwierdzonego układu łączna redukcja zobowiązań klienta kancelarii wyniosła 98,5% sumy jego zobowiązań układowych. Za przyjęciem takiego układu głosowało aż 27 z 31 wierzycieli (2 nie głosowało), dysponujący łącznie 95,85 % sumy wierzytelności uprawniającej do głosowania. O skali prowadzonego postępowania upadłościowego świadczy też wartość zgłoszonych wierzytelności, to blisko 140.000.000,00 zł. Całe postępowania, licząc od ogłoszenia upadłości do zatwierdzenia układu trwało nie całe 10 m-cy. Za obsługę postępowania odpowiedzialni byli radcy prawni Joanna Rudnicka i Tomasz Skoczyński.

sierpień

2015

Artykuł Mecenasa Skoczyńskiego

Publikujemy artykuł  autorstwa Partnera Zarządzającego Kancelarią Tomasza Skoczyńskiego pod tytułem: Zmiana sposobu rozstrzygania sporów powstałych w związku z realizacją umowy w sprawie zamówienia publicznego, który ukazał się w czasopiśmie Biuletyn Konsultant nr 36, grudzień 2014.

czerwiec

2015

Korzystne orzeczenie ws. rażąco niskiej ceny

KIO uwzględniła odwołanie złożone przez Kancelarię SKP reprezentującą klienta z branży informatycznej, uznając, że oferta pierwotnie wybrana przez zamawiającego zawiera rażąco niską cenę. KIO trafnie uznała, że wykonawca składający ofertę musi uwzględnić w cenie także tego rodzaju koszty (ryzyka), które potencjalnie mogą, ale nie muszą wystąpić przy realizacji danego zamówienia. Oznacza to, że przy wycenie oferty należy uwzględnić także negatywny scenariusz realizacji zamówienia, tj. taki, w którym dane koszty wystąpią. Sprawę prowadzili r. pr. Tomasz Skoczyński i r. pr. Filip Kolańczyk.

maj

2015

Nie tylko praca

Wspólnik Kancelarii SKP mec. Filip Kolańczyk skończył ultramaraton o długości 100 mil (ok. 161 km) będąc sklasyfikowanym na 10 pozycji! Gratulujemy. Znając wytrwałość mecenasa Kolańczyka i jego dotychczasowe osiągnięcia (2014 – Bieg Rzeźnika Hardcore 100 km, 2013 – Bieg Siedmiu Dolin 100 km, 2012 – Bieg Rzeźnika 78 km) jesteśmy pewni, że to nie koniec wyzwań, z którymi skutecznie się rozprawia.

kwiecień

2015

Mec. Tomasz Skoczyński mediatorem

Uchwałą SIDiR mec. Tomasz Skoczyński został wpisany na listę mediatorów Centrum Mediacji przy SIDiR. Mediacja jest w ocenie wielu prawników najlepszym sposobem rozwiązywania sporów, choć niestety cały czas mocno niedocenianym i mało wykorzystywanym w Polsce. Nowoutworzone Centrum Mediacji przy SIDiR stawia sobie za cel znaczne rozpowszechnienie tej metody i to nie tylko przy rozwiązywaniu sporów powstałych na tle umów o roboty budowlane.

marzec

2015

Ugoda ze Skarbem Państwa

Kancelaria SKP reprezentowała klienta w sporze ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Prokuratorię Generalną, a dotyczącym nałożenia na klienta (jako wykonawcy inwestycji budowlanej) kary umownej przekraczającej 3 mln zł. Po ponad rocznym trwaniu procesu przed sądem strony zdecydowały się na jednoczesne prowadzenie postępowania mediacyjnego. Wskutek przeprowadzonej mediacji, strony zdecydowały się na zawarcie ugody, na mocy której roszczenie klienta Kancelarii dochodzone w procesie zostało uznane w 96%. Sprawę prowadzili r. pr. Joanna Rudnicka i r. pr. Tomasz Skoczyński.

marzec

2015

Poręczenie musi być w oryginale

W wyroku z dnia 19 marca 2015 roku KIO uwzględniła odwołanie kancelarii SKP składne w imieniu jej klienta, uznając, iż w przypadku złożenia wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w postaci poręczenia, poręczenie musi być złożone w oryginale. Sprawę prowadził r. pr. Filip Kolańczyk.

luty

2015

Precedensowe orzeczenie KIO ws. sposobu uiszczania wpisu od odwołania

Kancelaria SKP reprezentowała klienta w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie systemu sterowania ruchem (ITS). Oferta klienta Kancelarii SKP została wybrana jako najkorzystniejsza, a od rozstrzygnięcia tego odwołał się konkurencyjny wykonawca. Odwołujący częściowo uiścił wpis od odwołania przelewem na rachunek UZP, a częściowo zwrócił się z wnioskiem o zaliczenie na wpis nie zwróconej opłaty z innej sprawy. Prezes KIO, nie zwrócił tak wniesionego i opłaconego odwołania oraz uznając, że nie zawiera ono braków formalnych przekazał je składowi orzekającemu do rozpoznania. Kancelaria SKP w imieniu klienta złożyła wniosek o zwrot odwołania, ze względu na nieprawidłowe opłaceniu wpisu od odwołania, wskazując, że obowiązujące przepisy nie przewidują możliwości uiszczania wpisu od odwołania w inny sposób niż przelewem na rachunek bankowy UZP. KIO podzieliła stanowisko prezentowane przez Kancelarię i uznając, że zawiera ono braki formalne postanowieniem zwróciła odwołanie. Orzeczenie to umożliwiło klientowi Kancelarii SKP podpisanie umowy o wartości ok. 28 mln zł. Sprawę prowadził r. pr. Tomasz Skoczyński.

styczeń

2015

Artykuł mec. Tomasza Skoczyńskiego w Biuletynie SIDiR

W styczniowym wydaniu „Biuletyn Konsultant” wydawanym przez SIDiR ukazał się artykuł mec. Tomasza Skoczyńskiego pt.  Zmiana sposobu rozstrzygania sporów powstałych w związku z realizacją umowy w sprawie zamówienia publicznego. W artykule tym omówiono możliwości zmiany sposobu rozstrzygania sporów, wobec sposobu określonego w umowie o zamówienie publiczne. Szczególnej analizie poddano możliwość poddania sporu pod rozstrzygnięcie w sytuacji gdy w umowie w sprawie zamówienia publicznego ani nie zawarto zapisu na sąd polubowny, ani nie przewidziano możliwości zmiany umowy w zakresie sposobu rozstrzygania sporu w inny sposób niż przed sądem powszechnym.

styczeń

2015

Przekształcenie spółki z o.o. w akcyjną

Kancelaria SKP zakończyła proces przekształcenia spółki z ograniczona odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Proces przekształcenia obejmował wszystkie etapy tego procesu począwszy od analizy prawnej procesu, sporządzenia planu przekształcenia, sporządzenia projektu statutu, uchwał oraz innych dokumentów niezbędnych do przekształcenia oraz rejestracji spółki. Sprawę prowadził r. pr. Filip Kolańczyk.

styczeń

2015

Wygrana ws. rażąco niskiej ceny

KIO uwzględniła odwołanie złożone przez Kancelarię SKP reprezentującą klienta z branży farmaceutycznej na czynność wyboru oferty konkurencyjnej. W odwołaniu Kancelaria SKP zarzucała, że konkurencyjna oferta zawierała rażąco niską cenę. Odwołanie zostało uwzględnione pomimo tego, że pomiędzy ofertą klienta Kancelarii SKP, a ofertą pierwotnie wybraną była jedynie na poziomie niecałych 5%. Łącznie z odwołaniem wniesionym przez Kancelarią SKP KIO rozpatrywała odwołanie trzeciego w kolejności wykonawcy, który zarzucał zarówno klientowi Kancelarii SKP jak i wykonawcy, którego oferta została pierwotnie wybrana, że ich oferty zawierają rażąco niską cenę (różnica w cenie oferty pomiędzy trzecią ofertą, a ofertą klienta Kancelarii SKP wynosiła  blisko 25%). Odwołanie to w części jakiej dotyczyło oferty złożonej przez klienta Kancelarii SKP zostało oddalone. W wyniku tej sprawy zamawiający zmienił swą wcześniejszą decyzję o wyborze oferty najkorzystniejszej wybierając, a następnie podpisując umowę z klientem Kancelarii SKP. Sprawę prowadził r. pr. Tomasz Skoczyński.

grudzień

2014

Wyrok Sądu Arbitrażowego przy KIG

Sąd Arbitrażowy przy KIG w Warszawie wydał wyrok w sprawie, w której Kancelaria SKP reprezentowała klienta z branży budowlanej pozwanego przez inwestora oddalając roszczenie w 90%.

listopad

2014

Korzystny wyrok KIO

Kancelaria SKP reprezentowała klienta w postępowaniu na wyposażenie siedmiu polskich lotnisk w systemy pomiarowe warunków meteorologicznych. KIO uwzględniając odwołanie klienta Kancelarii SKP nakazała odrzucenie dwóch innych konkurencyjnych ofert, wskutek czego do realizacji wybrana została pierwotnie trzecia w rankingu oferta klienta Kancelarii SKP. Wartość pozyskanego zamówienia to blisko 25 mln zł. Sprawę prowadził r. pr. Tomasz Skoczyński, przy współpracy prawników klienta.

listopad

2014

Mec. Tomasz Skoczyński prelegentem na konferencji SIDiR

W dniach 27-28 listopada 2014 r. w Warszawie w Hotelu Sheraton odbyła się organizowana przed SIDiR konferencja „Zamówienia publiczne i inwestycje budowlane w prawie oraz orzecznictwie”. Jednym w prelegentów był partner Kancelarii SKP mec. Tomasz Skoczyński, którego wykład dotyczył problematyki rozstrzygania sporów z umów o roboty budowlane zawartych w zamówieniach publicznych. Wśród innych prelegentów byli m.in. pp. Tomasz Latawiec (Prezes SIDiR), Zbigniew Boczek (Wiceprezes SIDiR), Rafał Morek (Kancelaria Gessel), Tomasz Darowski i Paweł Lewandowski (obaj Kancelaria DZP), Maciej Jamka (kancelaria K&L Gates), Paweł Szaciłło (CUPT), Andrzej Kąkolecki (Prezes Sądu Arbitrażowego przy SIDiR). Konferencja była źródłem wymiany poglądów oraz doświadczeń m.in. członków SIDiR, osób prowadzących i zarządzających procesami inwestycyjnymi, a także prawników specjalizujących się w obsłudze tego rodzaju inwestycji jak i w sporach sądowych, w tym także arbitrażowych. Więcej informacji o konferencji można znaleźć na http://arbitraz-sidir.pl/konferencja/ oraz http://arbitraz-sidir.pl/wydarzenia/po-konferencji-zamowienia-publiczne-i-inwestycje-budowlane-w-prawie-i-orzecznictwiekonferncja/

konferecja_sa_sidir_2014_14

listopad

2014

Zgoda Prezesa UOKiK na koncentracje

Kancelaria SKP zakończyła obsługę prawną procesu uzyskania zgody Prezesa UOKiK na koncentracje podmiotów z branży budowlanej. Prezes UOKiK wyraził zgodę na koncentracje umożliwiając klientowi Kancelarii SKP nabycie udziałów innego przedsiębiorcy. Za obsługę prawną procesu uzyskania zgody Prezesa UOKiK odpowiedzialny był r. pr. Filip Kolańczyk.

październik

2014

Uwzględnienie wniosku o wznowienie postępowania w kwestii dotyczącej kosztów postępowania

Postanowieniem z dnia 15 października 2014 roku Sąd Okręgowy w Krakowie uwzględnił wniosek Kancelarii SKP o wznowienie postępowania i zmienił wcześniejsze orzeczenie w kwestii wysokości kosztów procesu zasądzonych od klientów Kancelarii SKP, obniżając je z 5.000.000 złotych do 100.000 złotych. Sprawę prowadził r. pr. Filip Kolańczyk.

październik

2014

Partner Kancelarii SKP prowadzi warsztaty SIDiR

Partner Kancelarii SKP r. pr. Tomasz Skoczyński prowadził cyklicznie odbywające się warsztaty SIDiR, ich przedmiotem były problematyka rozstrzygania sporów z umów o roboty budowlane zawartych w zamówieniach publicznych. Tematyka ta spotkała się bardzo dużym odzewem, a w warsztatach wzięło udział kilkadziesiąt osób, w tym przedstawiciele firm wykonawczych, projektowych, konsultingowych, a także przedstawiciele zamawiających, inżynierów kontraktów i prawnicy zajmujący się tą problematyką. Warsztaty te są ważnym elementem wzajemnego wspierania się, wymiany poglądów i doświadczeń pomiędzy członkami SIDiR.

październik

2014

Przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę komandytową

Kancelaria SKP zakończyła proces przekształcenia spółki komandytowo- akcyjnej w spółkę komandytową. Proces przekształcenia obejmował wszystkie etapy tego procesu począwszy od analizy prawnej procesu, sporządzenia planu przekształcenia, sporządzenia projektu statutu, uchwał oraz innych dokumentów niezbędnych do przekształcenia oraz rejestracji spółki. Sprawę prowadził r. pr. Filip Kolańczyk.

lipiec

2014

Mec. Tomasz Skoczyński arbitrem sądu arbitrażowego przy SIDiR

Partner Kancelarii SKP r. pr. Tomasz Skoczyński został wpisany na listę stałych arbitrów Sądu Arbitrażowego SIDiR.

kwiecień

2014

Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją art. 34 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych

W dniu 15 kwietnia 2014 roku Trybunał Konstytucyjny, w sprawie o sygn. akt K 12/13 wydał wyrok, w którym uznał art. 34 ust. 2 u.k.s.c. za niezgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3, art. 77 ust. 2 i art. 78 Konstytucji RP. Tym samym Trybunał podzieli w pełni stanowisko Kancelarii SKP zawarte w złożonej w maju 2013 roku skardze dotyczącej tego samego zagadnienia. Wydany wyrok stanowić będzie podstawę do złożenia skargi o wznowienie postepowania. Sprawę prowadził r. pr. Filip Kolańczyk.

luty

2014

Dwie wygrane ws. rażąco niskiej ceny

w odstępie kliku dni zapadły dwa orzeczenia SO w Warszawie oddalające 4 skargi na dwa wyroki KIO, uwzględniające odwołania złożone przez Kancelarię SKP na czynność zamawiającego w postaci wyboru oferty zawierającej rażąco niską cenę. Te w sumie cztery korzystne orzeczenia (dwa wyroki KIO i dwa wyroki SO w Warszawie) potwierdzają, że wbrew obiegowym opiniom możliwe jest skuteczne wyeliminowanie podmiotów składających zaniżone cenowo oferty. W powyższych sprawach Kancelaria SKP reprezentowała dwa różne podmioty z branży informatycznej. Pełnomocnikiem w tych sprawach był r. pr. Tomasz Skoczyński i r. pr. Filip Kolańczyk.

luty

2014

Wygrana przed SN ws. wadium

SN postanowieniem z dnia 12.02.2014 (sygn. IV CSK 291/13) [www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/IV%20CSK%20291-13-1.pdf] uwzględnił skargę kasacyjną złożoną przez Kancelaria SKP w imieniu klienta z branży usług komunalnych i uchylił wcześniejsze postanowienie SA w Białymstoku odrzucające pozew o zwrot wadium oraz skierował sprawę do ponownego rozpoznania. Zapadłe orzeczenie SN ma istotne znaczenie dla spraw dotyczących zwrotu bezpodstawnie zatrzymanego przez zamawiającego wadium. SN w wydanym postanowieniu jednoznacznie przesądził, sporną dotychczas kwestię, że wykonawcy żądający zwrotu zatrzymanego wadium uprawnieni są do dochodzenia jego zwrotu na drodze postępowania przed sądem powszechnym bez konieczności wcześniejszego rozpoznania tej sprawy przez KIO. SN uznał za błędny pogląd SA w Białymstoku, jakoby droga sądowa do dochodzenia zwrotu wadium wymaga wcześniejszego złożenia odwołania do KIO, którego przedmiotem byłoby kwestionowanie czynności zamawiającego w postaci zatrzymania wadium. W efekcie tego postanowienia po ponownym rozpatrzeniu sprawy zasądzony został na rzecz klienta Kancelarii SKP pełny zwrot wadium wraz z odsetkami i kosztami postępowania. Pełnomocnikami w tej sprawie byli r. pr. Joanna Rudnicka i r. pr. Tomasz Skoczyński.

luty

2014

Korzystny wyrok SN ws. wyroku sądu arbitrażowego

SN wyrokiem z dnia 13.03.2014 r. (sygn. V CSK 45/13) [www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/V%20CSK%2045-13-2.pdf] uwzględnił skargę kasacyjną autorstwa partnera Kancelarii SKP Tomasza Skoczyńskiego. Wyrok ten zapadł na tle następującego stanu faktycznego. Klient Kancelarii SKP w postępowaniu przed sądem arbitrażowym żądał zasądzenie na jego wynagrodzenia z tytułu realizacji robót budowlanych, które zostało potrącone przez inwestora z nałożoną karą umowną. Sąd Arbitrażowy zasądził na rzecz Klienta Kancelarii SKP ok. 97% dochodzonej kwoty, miarkując w ten sposób, w jego ocenie rażąco wygórowaną karę umowną. Od wyroku tego inwestor złożył skargę do SO we Wrocławiu uwzględnioną w całości przez ten sąd, który to uchylił zaskarżony wyrok sądu arbitrażowego. SA we Wrocławiu uchylenie to podtrzymał. Od tego orzeczenia została złożona skarga kasacyjna, w efekcie której uchylono wyroki SA i SO we Wrocławiu i oddalono skargę na wyrok sądu arbitrażowego. Tym samym w mocy utrzymał się wyrok sądu arbitrażowego zasądzający blisko 40 mln złotych oraz odsetki od tej kwoty. Zapadły wyrok SN ma niezwykle istotne znaczenie dla praktyki arbitrażowej, albowiem zakreśla on zakres ingerencji sądownictwa powszechnego w orzeczenia sądów arbitrażowych, wskazują, że w żadnej mierze nie może to być zwykła kontrola instancyjna. Pełnomocnikiem w tej sprawie był r. pr. Tomasz Skoczyński, a we wcześniejszym postępowaniu arbitrażowym także r. pr. Filip Kolańczyk.

październik

2013

Kolejna sukces ws. rażąco niskiej

Kancelaria SKP odniosła kolejny sukces w sprawie przed KIO, która uwzględniła odwołanie Kancelarii SKP na wybór wykonawcy, który złożył ofertę z rażąco niską cenę. W wyniku tego orzeczenia nakazano zamawiającemu odrzucenie oferty z najniższą ceną i wybór klienta Kancelarii SKP. Pełnomocnikiem w tej sprawie był r. pr. Tomasz Skoczyński.

październik

2013

Korzystne orzeczenie KIO ws. rażąco niskiej ceny

KIO wyrokiem z dnia 07.10.2014 r. uwzględniła odwołanie Kancelarii SKP złożone w imieniu klienta z branży informatycznej na wybór wykonawcy, którego oferta zawierała rażąco niską cenę. Pełnomocnikiem w tej sprawie był r. pr. Tomasz Skoczyński.

wrzesień

2013

Konwersja akcji dokonana na gruncie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze

Sąd w Warszawie na skutek skargi złożonej przez Kancelarie SKP uznał stanowisko Kancelarii, iż wkłady wierzycieli wnoszone na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego na gruncie ustawy Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne nie są wkładami niepieniężnymi. Pełnomocnikiem w tej sprawie był r. pr. Filip Kolańczyk.

lipiec

2013

SO oddala skargę na wyrok KIO

SO we Wrocławiu oddalił skargę na korzystny dla klienta Kancelarii wyrok KIO. Kancelaria SKP reprezentowała klienta w postępowaniu na wykonanie multimedialnej ekspozycji (wartość zamówienia przekracza 20 mln zł). W wyniku odwołania złożonego do KIO wydany został wyrok nakazujący zamawiającemu zmianę decyzji o wyborze oferty najkorzystniejszej i wykluczenie wybranej oferty konkurencyjnej, ze względu nie nieprawidłowe wadium. KIO w wyroku wskazała na konieczność ścisłego interpretowania oświadczenia gwaranta o udzielenie gwarancji bankowej, a sama treść gwarancji nie może budzić wątpliwości co do jej treści. Na wyrok ten skargę do SO wniósł pierwotnie wybrany wykonawca, którą SO we Wrocławiu oddalił potwierdzając zasadność stanowisko KIO. Istotne jest także to, że zarówno KIO jak i SO we Wrocławiu rozróżniły bezwarunkowość gwarancji od jej zakresu. Sprawę prowadził r. pr. Tomasz Skoczyński, przy współpracy prawników klienta.

lipiec

2013

Trybunał Konstytucyjny wstrzymał wykonanie wyroku

Trybunał Konstytucyjny wstrzymał wykonanie orzeczenia, na podstawie którego Kancelaria SKP złożyła skargę konstytucyjną. Jest to jedno z niewielu takich rozstrzygnięć w historii Trybunału, który bardzo rzadko uwzględniał wnioski o wstrzymanie wykonania orzeczeń. Sprawę prowadził r. pr. Filip Kolańczyk.

czerwiec

2013

KIO uwzględnia odwołanie SKP w sprawie odbioru i zagospodarowanie odpadów z Warszawy

KIO uwzględniło odwołanie złożone przez Kancelarię SKP, w imieniu swojego klienta, w postepowaniu dotyczącym odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu m. st. Warszawy. Odwołanie złożone zostało na treść ogłoszenia oraz SIWZ. KIO po trzech dniach rozprawy w znaczącej części przychyliło się do zarzutów zgłoszonych w odwołaniu sporządzonym przez Kancelarię SKP, w tym do zarzutów rażąco wygórowanych kar. Sprawę prowadził r. pr. Tomasz Skoczyński oraz r. pr. Filip Kolańczyk.

czerwiec

2013

KIO oddala pięć odwołań

KIO dnia 11.06.2013 r. oddaliła pięć odwołań od decyzji zamawiającego, który wybrał do realizacji ofertę klienta Kancelarii SKP. Kancelaria SKP reprezentowała klienta jako przystępującego wnosząc o oddalenie wszystkich odwołań. W sprawie jako odwołujący brała udział cała czołówka największych firm informatycznych w Polsce. O skali trudności świadczy fakt, że łącznie we wszystkich odwołaniach podnoszono kilkadziesiąt różnych (prawnych, jak i technicznych) zarzutów, a uwzględnienie choćby jednego z odwołań uniemożliwiłoby pozyskanie zamówienia przez klienta Kancelarii SKP. Sprawa była rozpoznawana na pięciu terminach rozpraw, z których większość trwała po 7-8 godz. Wygrana w KIO umożliwiła klientowi zawarcie umowy o wartości ponad 60 mln zł. Sprawę prowadził r. pr. Tomasz Skoczyński, przy współpracy prawników klienta.

maj

2013

Złożenie skargi konstytucyjnej

Kancelaria SKP złożyła w imieniu swojego klienta skargę konstytucyjną do Trybunały Konstytucyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Sprawa dotyczyła orzeczenia Sądu Okręgowego w Krakowie, który zasądził na podstawie zaskarżonego przepisu zwrot kosztów postępowania w kwocie 5.000.000 złotych. Wraz ze skargą złożony został wniosek o wstrzymanie wykonania wyroku. Skarga pozytywnie przeszła wstępne rozpoznanie i Trybunał Konstytucyjny skierował sprawę do dalszego rozpoznania. Sprawę prowadził r. pr. Filip Kolańczyk.

OPRACOWANIA

2017 |
X

lipiec

2017

zamówienia publiczne – Możliwość uzupełniania (zmiany) dokumentów przez Wykonawcę w świetle wyroku TSUE z dnia 04.05.2017 r. (C-387/14)

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dnia 04.05.2017 r. w odpowiedzi na pytanie prejudycjalne KIO wydał wyrok (sygn. akt: C-387/14) , który m.in. odnosi się do niezwykle istotnego dla wszystkich wykonawców problemu uzupełniania dokumentów. Teza przywołanego wyroku wskazuje na bardzo dalekie ograniczenie możliwości uzupełnienia dokumentów.

Wyrok ten przez niektórych prawników określany jest wręcz jako rewolucyjna zmiana zasad uzupełniania polegająca na praktycznie całkowitym zakazie uzupełniania dokumentów w zakresie w jakim nie były one złożone wraz z ofertą.

Praktyczny aspekt tego wyroku może być bardzo daleko idący, albowiem może on dotyczyć w szczególności takich sytuacji jak dopuszczalność zmiany zakwestionowanego przez zamawiającego potencjału (np. kierownika projektu z Kowalskiego na Nowaka) i doświadczenia (np. referencyjnej inwestycji X na inwestycję Y), w tym także podmiotów trzecich uzupełniających zasobów.

W naszej publikacji omawiamy ten wyrok oraz jego możliwe konsekwencje, a na jej zakończenie wskazujemy na nasze rekomendacje.

Zachęcamy do lektury i zapisania się do naszego newslettera.

KANCELARIA

Skoczyński Kolańczyk i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych (Kancelaria SKP) jest spółką partnerską założoną w kwietniu 2013 roku przez posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe radców prawnych Tomasza Skoczyńskiego i Filipa Kolańczyka. Tomasz Skoczyński przez kilkanaście lat był wspólnikiem zarządzającym jednej z większych polskich kancelarii, natomiast Filip Kolańczyk był jej wspólnikiem i szefem kluczowego departamentu.

Kancelaria SKP wraz z zespołem swoich współpracowników świadczy kompleksową obsługę prawną. Przede wszystkim jednak działalność Kancelarii SKP skupia się na problematyce związanej z zamówieniami publicznymi i partnerstwie publiczno-prywatnym, kompleksowym prowadzeniem procesów inwestycyjnych, w tym realizowanych w oparciu o wzorce FIDIC, reprezentacją w postępowaniach sądowych i arbitrażowych oraz doradztwem w zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Przyjęta przez Kancelarię SKP specjalizacja, bardzo duże praktyczne doświadczenie wspólników i kluczowej kadry, w połączeniu ze świadczeniem obsługi prawnej przez najbardziej doświadczonych prawników pozwala na bardzo efektywne wykorzystanie unikalnej wiedzy nabytej w toku wieloletniej obsługi prawnej świadczonej w ramach podobnych projektów.

Kancelaria SKP w zakresie swojej ścisłej specjalizacji obsługuje klientów między innymi z takich branż jak budowlana, komunalna, informatyczna, produkcyjna i farmaceutyczna. Klientami Kancelarii SKP są zarówno spółki giełdowe, korporacje międzynarodowe jak i średnie przedsiębiorstwa oraz podmioty z sektora finansów publicznych.

Kancelaria SKP wraz z zespołem swoich współpracowników świadczy kompleksową obsługę prawną przede wszystkim dla przedsiębiorców oraz jednostek sektora finansów publicznych.

Specjalizujemy się szczególnie w takich dziedzinach prawa jak: prawo zamówień publicznych, partnerstwo publiczno-prywatne, obsługa sporów, w tym postępowań arbitrażowych, prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne, obsługa inwestycji, prawo nieruchomości oraz prawo korporacyjne. W dziedzinach będących naszą specjalizacją prawnicy Kancelarii SKP posiadają bardzo duże doświadczenie współpracując z klientami z wielu różnych branż (m.in. informatyczna, budowalna, komunalna, farmaceutyczna), reprezentując ich w sprawach o kluczowym dla nich znaczeniu, zarówno przed Krajową Izbą Odwoławczą, sądami powszechnymi, sądami arbitrażowymi, UOKiK, jak i innymi organami administracji publicznej.

SPECJALIZACJE

Korporacyjne

Kancelaria SKP świadczy doradztwo prawne dla spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów działających na polskim rynku.

Doradztwo obejmuje między innymi:

 • doradztwo w zakresie rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • wyboru formy prawnej prowadzonej działalności
 • tworzenie nowych podmiotów,
 • przekształcanie, łączenie i dzielnie spółek,
 • uczestnictwo w zgromadzeniach wspólników,
 • analiza i rozstrzyganie sporów pomiędzy wspólnikami,
 • opracowywanie dokumentów związanych z prowadzoną działalnością,
 • pomoc prawną w zakresie przejęcia spółek,
 • prowadzenie badania due delligence spółek,
 • ocena ryzyk związanych z zakupem udziałów i akcji,
 • przygotowywanie i negocjacja umów związanych z zakupem udziałów i akcji.

Wspólnik Filip Kolańczyk był odpowiedzialny za wiele postępowań obejmujących przekształcenie, podział i połączenie spółek prawa handlowego. Uczestniczył też w wielu transakcjach związanych z przejęciem spółek.

W Kancelarii SKP za praktykę prawa korporacyjnego odpowiadają: wspólnicy Filip Kolańczyk oraz Joanna Rudnicka

Obsługa inwestycji i Nieruchomości

Kancelaria SKP zajmuje się pomocą prawną przy obsłudze procesów budowlanych, w szczególności prowadzonych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC.

Doradztwo obejmuje między innymi:

 • doradztwo na etapie przygotowania inwestycji,
 • pomoc w uzyskaniu pozwoleń administracyjnych związanych z procesem budowalnym,
 • ocena i optymalizacja ryzyk związanych z daną inwestycją,
 • przygotowywanie umów,
 • negocjacja umów,
 • zgłaszanie i ocena roszczeń powstałych w toku inwestycji,
 • analizę możliwości dokonania zmian w umowach oraz ich realizację,
 • rozwiązywanie sporów związanych z prowadzoną inwestycją.

Kancelaria SKP posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi prawnej inwestycji, przedmiotem których były m.in. inwestycje deweloperskie, drogowe, energetyczne oraz użyteczności publicznej, których wartość przekracza miliard złotych. Kancelaria SKP świadczy pomoc prawną zarówno inwestorom jak i zamawiającym.

Wspólnicy Tomasz Skoczyński i Filip Kolańczyk są członkami SIDiR.

W Kancelarii SKP za praktykę obsługi inwestycji odpowiadają wspólnicy Tomasz Skoczyński i Filip Kolańczyk oraz radca prawny Joanna Rudnicka.

Kancelaria SKP świadczy usług prawne związane z obrotem nieruchomościami oraz ich zagospodarowaniem.

Doradztwo obejmuje między innymi:

 • przygotowanie nieruchomości pod inwestycje,
 • prowadzenie badania due diligence nieruchomości,
 • dokonanie oceny prawnej transakcji oraz zabezpieczenie interesów klientów w procesie obrotu nieruchomościami,
 • udział w postępowaniach administracyjnych związanych z zagospodarowaniem nieruchomości oraz ich zabudową,
 • zakup i sprzedaż nieruchomości,
 • pomoc prawną w zakresie komercjalizacji nieruchomości, w tym opracowywanie umów najmu oraz dzierżawy,

Kancelaria SKP posiada duże doświadczenie w zakresie świadczenia usług prawnych związanych z nieruchomościami. Kancelaria SKP uczestniczyła w wielu transakcjach przedmiotem której było nabycie nieruchomości.
Wspólnik Filip Kolańczyk doradzał klientom z branży deweloperskiej w zakresie zakupu nieruchomości o wartości ok. kilkuset milionów złotych, uczestnicząc procesie badania due diligence oraz w negocjacji umów.

W Kancelarii SKP za praktykę prawa nieruchomości odpowiada wspólnik Filip Kolańczyk.

Prawo ochrony konkurencji

Kancelaria SKP świadczy doradztwo prawne w zakresie prawa ochrony konkurencji, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • doradztwa dotyczącego tzw. zmów przetargowych, reprezentując klientów zarówno przed UOKiK, sądem ochrony konkurencji, Krajową Izbą Odwoławczą jak i organami ścigania,
 • doradztwa w zakresie tzw. czynów nieuczciwej konkurencji,
 • uzyskiwania zgody UOKiK na koncentracje.

Doradztwo prawne w powyższym zakresie świadczone jest zarówno dla podmiotów, którym zarzuca się popełnienie czynów nieuczciwej konkurencji jak i podmiotom, które wskutek tego rodzaju czynów zostały poszkodowane.

Kancelaria SKP wielokrotnie reprezentowała w tej dziedzinie różnych klientów, w tym m.in. spółki giełdowe oraz międzynarodowe korporacje. W ostatnim okresie czasu Kancelaria SKP reprezentowała klientów w kilkunastu postępowaniach odwoławczych toczących się przed KIO, w których przedmiotem sprawy było zawarcie tzw. zmowy przetargowej lub złożenie oferty stanowiącej czyn nieuczciwej konkurencji, a ponadto doradzała w postępowaniach przed UOKiK, a dotyczących zmowy przetargowej. Ponadto w wyniku działań Kancelarii SKP została wydana przez UOKiK decyzja o udzieleniu zgody na tzw. koncentrację w wyniku nabycia udziałów przez spółkę z branży budowalnej w innej spółce działającej w tej samej branży.

W Kancelarii SKP za praktykę prawa ochrony konkurencji odpowiadają wspólnicy Tomasz Skoczyński i Filip Kolańczyk.

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Kancelaria SKP kompleksowo doradza w zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, świadcząc usługi zarówno dla dłużników, w tym osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, jak i wierzycieli.

Doradztwo obejmuje między innymi:

 • analizę sytuacji dłużnika pod kątem konieczności zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego,
 • doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszej opcji postępowania upadłościowego,
 • przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości wraz z ewentualnymi propozycjami układowymi,
 • reprezentowanie dłużników oraz ich wierzycieli w toku postępowania o ogłoszenie upadłości jak i we właściwym postępowaniu upadłościowym,
 • zgłaszanie wierzytelności przysługujących wobec upadłego,
 • doradztwo dotyczące restrukturyzacji wierzytelności.

Prawnicy Kancelarii SKP (wspólnik Tomasz Skoczyński i radca prawny Joanna Rudnicka) posiadają licencje syndyka uprawniające do pełnienie funkcji syndyka, nadzorcy sądowego, tymczasowego nadzorcy sądowego jak i zarządcy. Dzięki pełnieniu tych funkcji posiadają bogate praktyczne doświadczenie dotyczące przebiegu postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

W Kancelarii SKP za praktykę prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego odpowiadają wspólnicy Tomasz Skoczyński i Joanna Rudnicka.

Zobacz toczące się postępowania:

Zaproszenie Patentowe >

Spory sądowe i arbitrażowe

Kancelaria SKP reprezentuje klientów w sporach rozstrzyganych przez sądy powszechne jak i sądy arbitrażowe, a także w postępowaniach mediacyjnych.

Doradztwo obejmuje między innymi:

 • analizę sporu oraz wybór najbardziej optymalnego sposobu rozstrzygania sporu,
 • reprezentację w postępowaniach przed sądem powszechnym,
 • reprezentację w postępowaniach arbitrażowych oraz postarbitrażowych,
 • reprezentację w postępowaniach mediacyjnych,
 • windykację należności.

Kancelaria SKP posiada bardzo rozległe doświadczenie w prowadzeniu sporów przed sądami powszechnymi oraz arbitrażowymi, reprezentując klientów z branży między innymi budowalnej, produkcyjnej, komunalnej jak i informatycznej, a także klientów publicznych. Wartość sporów, w których pełnomocnikami są aktualnie prawnicy Kancelarii SKP sięga kilkuset milionów złotych, z czego znaczna ich część toczy się przed sądami arbitrażowymi. Tylko w 2014 r. wartość zakończonych sukcesem postępowań spornych wyniosła kilkadziesiąt milionów złotych.

Ponadto wspólnik Tomasz Skoczyński pisany jest na listę stałych arbitrów Sądu Arbitrażowego przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR) w Warszawie.

W Kancelarii SKP za praktykę sporów sądowych i arbitrażowych odpowiadają wspólnicy Tomasz Skoczyński, Filip Kolańczyk oraz Joanna Rudnicka.

Zamówienia publiczne i Patnerstwo publiczno-prywatne

Kancelaria SKP świadczy kompleksowe doradztwo prawne w zakresie Prawa zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego zarówno dla wykonawców (partnerów prywatnych) jak i dla zamawiających (partnerów publicznych).

Doradztwo obejmuje między innymi:

 • analizę poprawności trybu wyboru wykonawcy lub partnera prywatnego,
 • sporządzanie oraz analiza dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia, w tym w szczególności specyfikacji istotnych warunków zamówienia i umowy w sprawie zamówienia publicznego,
 • doradztwo w toku całego postępowania o udzielenie zamówienia, obejmujące m.in. analizę wszystkich czynności podejmowanych przez zamawiającego, ocenę ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
 • przygotowanie odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) oraz reprezentacji zarówno wykonawców jak i zamawiających w postępowaniach odwoławczych toczących się przed KIO jak i sądami okręgowymi,
 • reprezentację wykonawców oraz zamawiających przez Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych (UZP), w szczególności w toku postępowań kontrolnych

Wśród klientów Kancelarii SKP z zakresu prawa zamówień publicznych są podmioty z branży informatycznej, budowlanej, komunalnej i farmaceutycznej. Nasze doświadczenie, nie tylko prawne, ale i w tych dziedzinach gospodarki pozwala nam zrozumieć specyfikę danego zamówienia, co z reguły jest niezbędne do osiągnięcia zakładanego przez klienta celu.

Tylko w 2014 r. Kancelaria SKP doradzała prawnie w ponad 100 różnych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz kilkadziesiąt razy reprezentowała klientów na rozprawach przed KIO.

W Kancelarii SKP za praktykę prawa zamówień publicznych i ppp odpowiadają: wspólnicy Tomasz Skoczyński, Filip Kolańczyk oraz Joanna Rudnicka

partnerzy

Tomasz Skoczyński

radca prawny

Filip Kolańczyk

radca prawny

Joanna Rudnicka

radca prawny

Tomasz Skoczyński

Radca prawny. Partner zarządzający. Absolwent Wydziału Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Prawa i Administracji.
Członek Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców w Warszawie (SIDIR) oraz Prezes Sądu Arbitrażowego przy SIDIR.
Doradca restrukturyzacyjny (licencja nr 790).

Tomasz Skoczyński specjalizuje się w:

 • doradztwie prawnym z zakresu zamówień publicznych, reprezentując klientów m.in. przed Krajową Izbą Odwoławczą, sądami powszechnymi oraz Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych; doradza w tym zakresie zarówno wykonawcom jak i zamawiającym, m.in. z branży budowlanej, informatycznej oraz komunalnej,
 • doradztwie prawnym z zakresu partnerstwa publiczno-prawnego,
 • obsłudze inwestycji infrastrukturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji realizowanych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC; świadcząc w tym zakresie doradztwo inwestorom jak i wykonawcom,
 • obsłudze postępowań procesowych, w tym ze szczególnym uwzględnieniem postępowań arbitrażowych,
 • doradztwie prawnych w zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, pełniąc jednocześnie funkcje syndyka, jak i nadzorcy sądowego.

Autor licznych publikacji, w tym m.in. Komentarza do ustawy o partnerstwie publicznoprawnym (Wydawnictwo Lex, 2012).
Prywatnie sportowiec amator w wielu dyscyplinach sportu, w tym takich jak: maratony i ultramaratony górskie (ukończone m.in. UTMB 176 km, ŁUT 150 km, Lavaredo 120 km), rowery (szosa i MTB), tenis, piłka nożna i wiele, wiele innych.

Filip Kolańczyk

Radca prawny. Partner zarządzający. Absolwent Wydziału Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Prawa i Administracji.

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

Członek Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców w Warszawie (SIDIR).

Filip Kolańczyk specjalizuje się w:

 • obsłudze procesów inwestycyjnych, w tym inwestycji realizowanych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC; świadcząc w tym zakresie doradztwo inwestorom jak i wykonawcom, m.in. w inwestycjach o wartości rzędu kilkuset milionów złotych,
 • prowadzeniu sporów gospodarczych, w tym także postępowań przed sądami arbitrażowymi,
 • doradztwie prawnym z zakresu zamówień publicznych, reprezentując klientów m.in. przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych; doradza w tym zakresie zarówno wykonawcom jak i zamawiającym, m.in. z branży budowlanej, informatycznej, komunalnej,
 • doradztwie korporacyjnym, w szczególności dotyczącym fuzji i przejęć,
 • obsłudze transakcji handlowych, w tym sposobie ich zabezpieczania.

Autor publikacji z zakresu zamówień publicznych i prawa cywilnego.

Joanna Rudnicka

Radca prawny. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Prawa i Administracji. Ukończyła również Studia Podyplomowe Służby Zagranicznej i Międzynarodowej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

Doradca restrukturyzacyjny (licencja nr 847).

Joanna Rudnicka specjalizuje się w:

 • doradztwie prawnym z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, świadcząc doradztwo w toku postępowania restrukturyzacyjnego zarówno podmiotom wobec których ogłoszono upadłość jak i wierzycielom,
 • obsłudze postępowań procesowych,
 • doradztwie prawnym z zakresu zamówień publicznych, obsługując w tym zakresie wykonawców jak i zamawiających, zarówno na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia jak i realizacji zamówienia publicznego,
 • obsłudze inwestycji infrastrukturalnych, w tym realizowanych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC,
 • prawie spółek.

prawnicy

Paweł Petrykowski

radca prawny

Iwona Ligęcka

radca prawny

Wojciech Kucypera

radca prawny

Agnieszka Środecka

adwokat

Agata Kowalska

radca prawny

Anna Nawrocka

radca prawny

Emilia Drzazgowska-Bzdok

radca prawny

Krzysztof Grześkowiak

radca prawny

Paweł Petrykowski

Radca prawny. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu od 2015 roku.

Paweł Petrykowski specjalizuje się w:

 • bieżącej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych,
 • obsłudze postępowań procesowych,
 • doradztwie prawnym z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego,
 • obsłudze korporacyjnej podmiotów gospodarczych,
 • audytach prawnych spółek i nieruchomości.

Iwona Ligęcka

Radca prawny. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Prawa i Administracji,
od 2013 r. członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

 

Iwona Ligęcka specjalizuje się w:

 • prawie cywilnym
 • prawie zamówień publicznych,

 

Wieloletni pracownik zamawiającego, odpowiadający za przeprowadzanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Posiada znaczne doświadczenie w doradztwie zarówno na rzecz zamawiających, jak również wykonawców, wielokrotnie reprezentując ich w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Przygotowuje analizy prawne, opinie, prowadzi szkolenia. Włada biegle językiem francuskim (ukończyła uniwersytecki kurs języka francuskiego prawniczo – biznesowego).

Wojciech Kucypera

Radca prawny. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na kierunkach: prawo oraz stosunki międzynarodowe.
Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

Specjalizuje się w:

 •  prawie zamówień publicznych, doradzając zamawiającym oraz wykonawcom na wszystkim etapach udzielania zamówień publicznych, w tym reprezentując klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą,
 • obsłudze procesów inwestycyjnych, w tym inwestycji realizowanych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC,
 • obsłudze postępowań procesowych,
 • prawie korporacyjnym.

Agnieszka Środecka

Adwokat. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji. Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu od 2015 roku.W kancelarii od 01.03.2020r.
Specjalizuje się w:

 • doradztwie prawnym z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego,
 • obsłudze postępowań sądowych,
 • obsłudze prawnej inwestycji budowlanych,
 • obsłudze korporacyjnej i bieżącym doradztwie na rzecz podmiotów gospodarczych.

Agata Kowalska

Radca prawny. Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2014 roku członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.
Specjalizuje się w:

 • bieżącej obsłudze przedsiębiorców, w szczególności spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz fundacji,
 • doradztwie korporacyjnym,
 • obsłudze postępowań procesowych,
 • doradztwie prawnym z zakresie prawa cywilnego i prawa pracy.

Anna Nawrocka

Radca prawny. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Ukończyła kurs prawa amerykańskiego prowadzony przez Centrum Prawa Amerykańskiego KUL we współpracy z Chicago-Kent College of Law. Od 2014 roku członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

 

Anna Nawrocka specjalizuje się w:

 • doradztwie prawnym z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego,
 • obsłudze korporacyjnej podmiotów gospodarczych,
 • obsłudze postępowań sądowych,
 • prawie własności intelektualnej.

Emilia Drzazgowska-Bzdok

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na kierunkach: prawo oraz filologia polska. Ukończyła kurs prawa brytyjskiego prowadzony przez Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego „The British Law Centre”. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu od 2014 roku.

 

Emilia Drzazgowska-Bzdok specjalizuje się w:

 • prawie spółek handlowych,
 • obsłudze korporacyjnej podmiotów gospodarczych,
 • doradztwie prawnym z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego,
 • projektach związanych z zakładaniem podmiotów gospodarczych, ich bieżącą działalnością, badaniem podmiotów gospodarczych, postępowaniem sądowym.

Krzysztof Grześkowiak

Radca prawny. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Prawa i Administracji. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Prywatnie lekkoatleta – uczestnik Mistrzostw Europy, medalista Mistrzostw Polski.

administracja

Sylwia Napierała- Hoffmann

Magda Fryder

Sylwia Napierała- Hoffmann

Absolwentka Wydziału Zarządzanie i Marketing, o specjalizacjach: zarządzanie kadrami, zarządzanie przedsiębiorstwem w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. Ukończyła kursy m.in.: „Office Manager – umiejętności interpersonalne w pracy Asystentki/Sekretarki”, „Zarządzanie czasem”. Jako pracownik administracyjny z kancelariami związana od 15 lat.

Magda Fryder

Absolwentka Wydziału Zarządzanie i Marketing, o specjalizacji: finanse i rachunkowość w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu.
Ukończyła kursy m.in.: „Profesjonalna asystentka”, „Współpraca w zespole projektowym”, „Marketing wewnętrzny – zarządzanie jakością pracy personelu”.
Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy w małych i dużych firmach.

KONTAKT

ul. Pszenna 5B, 61-663 Poznań
NIP 781-188-45-45, KRS 0000457401

tel. +48 61 622 97 70
fax + 48 61 622 97 77

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie CV na adres rekrutacja@skp-kancelaria.pl